Prowadząca: Matylda Gizowska

Zajęcia dla uczniów tych z dysleksją, jak i chcących ćwiczyć poznane umiejętności. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń sprzyja rozwojowi myślenia twórczego, usprawnia funkcje percepcyjne i motoryczne, które warunkują prawidłowy przebieg procesu uczenia się, a także stymulują ogólny rozwój ucznia. Dlatego na zajęciach wykonywane są ćwiczenia grafomotoryczne, które pomagają w wykształceniu estetycznego pisma, a także zadania w mówieniu – rozbudowujące słownictwo oraz uczące budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie i stylistycznie. Towarzyszy im czytanie tekstów dobranych do wieku i zawierających słownictwo związane z omawianą trudnością ortograficzną, a doskonalsze czytanie ze zrozumieniem zapobiega niepowodzeniom szkolnym we wszystkich przedmiotach.

Teachers: Matylda Gizowska

Aim: to practice orthography rules and improve creativity as well as core skills like reading comprehension..


Prowadząca: Bartosz Kułan

Koło historyczne pomaga rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiać ich wiedzę o przeszłości. Ważnym elementem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu w myśl słów: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Każdy człowiek urodził się i żyje na określonym terytorium, który nazwany jest Małą Ojczyzną . Właśnie patriotyzm lokalny powinien zajmować pierwszoplanową rolę w poznawaniu historii przez młodych ludzi, którzy winni utożsamiać się ze swoimi korzeniami.p>

Teachers: Bartosz Kułan

The Historical faculty helps to develop student interest and deepen their knowledge of the past. Every man was born and lives in a particular territory, which is called Little Motherland. It is precisely the local patriotism tkat should play a leading role in getting to know the story of young people who have to identify with their heritage.


Prowadząca: Agnieszka Wiatrowska

Koło przeznaczone dla uczniów 4 i 5 klas szkół podstawowych. Ma na celu wzbudzenie w dzieciach ciekawości otaczającym je światem, jego różnorodnością i pięknem. Poznawanie podstawowych pojęć przyrodniczych i posługiwanie się nimi. Dokonywania obserwacji przyrodniczych i prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych.

Teachers: Agnieszka Wiatrowska

Aim: to raise curiosity about the world around and to help students discover and enjoy the beauty and diversity of it while observing the Nature and conducting simple experiments..


Prowadząca: Iwona Zaród

Koło matematyczne dedykowane jest uczniom chcącym utrwalić materiał przedstawiony na lekcjach, lepiej przygotować się do egzaminów zewnętrznych oraz poszerzyć wiedzę z zakresu matematyki.

Teachers: Iwona Zaród

Aim: to revise the curriculum topics and study more advanced issues, to encourage curiosity and develop self-studying skills as well as to prepare students for school contests


Prowadząca: Monika Nowak

Na zajęciach rozwiązujemy zadania przygotowujące do międzynarodowego konkursu matematycznego Kangur.

Teachers: Monika Nowak

Aim: to help students prepare for the international Kangourou contest which aims to promote mathematics among young people around the world.