Festiwal Nauk ścisłych - Etap 5

Science Festival - Stage 5

Złap bakcyla nauki! Etap V Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach zorganizowała w dniu 30.05.2023 r. festyn edukacyjny pod hasłem „Razem dla bezpieczeństwa” oraz Turniej dla szkół średnich (szczególnie klas mundurowych) Działania te objęte były patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W turnieju Kolegium Szkół Prywatnych reprezentował zespół uczennic z pierwszej klasy liceum. Po teście teoretycznym zawodnicy musieli zmierzyć się z częścią praktyczną. Startujący udzielali pomocy ofierze wypadku, przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową, ściągali odciski palców, wynosiły przedmioty z zadymionego namiotu. Dużym zaskoczeniem było zadanie podczas, którego reprezentanci mieli ocenić czy wyświetlana strona internetowa jest prawdziwa czy fałszywa. Emocje, jakie towarzyszyły podczas rozgrywek, były nie do opisania. Adrenalina na najwyższym poziomie. Ten etap Festiwalu Nauk Ścisłych pokazał praktyczną stronę nauk matematycznych (matematyka i informatyka) oraz przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

Catch the science bug! Stage V Academy of Applied Sciences prof. E. Lipiński in Kielce, in cooperation with the Center for International Debate in Kielce, organized on May 30, 2023 an educational festival under the slogan "Together for Safety" and a Tournament for secondary schools (especially uniformed classes) These activities were under the patronage of the Świętokrzyskie Voivode and the Świętokrzyskie Education Superintendent. In the tournament of the College of Private Schools, a team of students from the first year of high school represented. After the theoretical test, the contestants had to face the practical part. The runners helped the victim of the accident, performed cardiopulmonary resuscitation, collected fingerprints, and took items from the smoky tent. A big surprise was the task during which the representatives had to assess whether the displayed website is real or fake. The emotions that accompanied the games were indescribable. Adrenaline at the highest level. This stage of the Festival of Exact Sciences showed the practical side of mathematical sciences (mathematics and computer science) and natural sciences (biology, chemistry, physics, geography).

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 4

Science Festival - Stage 4

Złap bakcyla nauki! Etap IV W dniu 30 maja obchodziliśmy kolejny dzień Festiwalu Nauk Ścisłych. W tym dniu przed naszą szkołę zawitały służby mundurowe - Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie oraz Ratownictwo Medyczne. Dzień zaczął się od uroczystego otwarcia w audytorium, gdzie wytypowane wcześniej drużyny zdawały test z wiedzy, który był pierwszym z kilku przygotowanych dla nich zadań konkursowych. Pozostali uczniowie mogli z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt, porozmawiać ze specjalistami oraz wziąć udział w przygotowanych przez nich zadaniach. Policja ponadto zaprezentowała nam techniki prewencji i samoobrony, odbył się również pokaz dyscypliny i umiejętności psów policyjnych, które na co dzień wspierają pracę policji.

Catch the science bug! Stage IV On May 30, we celebrated another day of the Science Festival. On that day, uniformed services - Police, Fire Brigade, Polish Army and Medical Rescue - arrived in front of our school. The day began with a ceremonial opening in the auditorium, where previously selected teams took a knowledge test, which was the first of several competition tasks prepared for them. Other students could see specialist equipment up close, talk to specialists and take part in tasks prepared by them. The police also presented prevention and self-defense techniques, and there was also a show of discipline and skills of police dogs, which support the work of the police on a daily basis.

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 3

Science Festival - Stage 3

Działania na pieniądzach, czyli bardzo praktyczną stronę matematyki przybliżył Pan Łukasz Pastuszyński, Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Kielcach. Na serii spotkań uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek m.in. jak kiedyś płacono, jakie były płacidła, dlaczego w Polsce są banknoty bawełniane natomiast w Australii polimerowe, jakie stosuje się zabezpieczenia, jaka jest żywotność banknotów, kiedy możemy wymienić zniszczone banknoty i co się z nimi dzieje, która strona to awers, a która reves monety, jak sprawdzić autentyczność banknotów. Ponadto młodzież zobaczyła banknoty i monety kolekcjonerskie. Zwieńczeniem warsztatów była możliwość wymiany 5 zł na monetę o nominale 5 zł z serii "Odkryj Polskę" - "Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną". Moneta została wprowadzona do obiegu 22 maja 2023 roku przez Narodowy Bank Polski.

Operations on money, i.e. the very practical side of mathematics, was presented by Mr. Łukasz Pastuszyński, Chief Social Communication Specialist at the Regional Branch of the National Bank of Poland in Kielce. During the series of meetings, students learned a lot of interesting things, including: how they used to be paid, what were the money bills, why there are cotton banknotes in Poland and polymer banknotes in Australia, what security features are used, what is the life of the banknotes, when can we replace damaged banknotes and what happens to them, which side is the obverse and which is the reverse of the coins how to check the authenticity of banknotes. In addition, young people saw banknotes and collector coins. The culmination of the workshop was the possibility of exchanging PLN 5 for a coin with a face value of PLN 5 from the series "Discover Poland" - "Sailing Canal through the Vistula Spit". The coin was put into circulation on May 22, 2023 by the National Bank of Poland.

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 2

Science Festival - Stage 2

Złap bakcyla nauki! Etap II Uczennice liceum odwiedziły Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dyrektor laboratorium opowiedziała uczennicom o pracy laboratorium, zakresie oraz rodzajach prowadzonych badań. Dziewczyny miały okazję zobaczyć m.in. pokój do homogenizacji próbek, pracownie badań organoleptycznych (ocena sensoryczna żywności), pracownie badań instrumentalnych czy pracownie biologii molekularnej. Uczennice zaobserwowały, że w laboratorium gości kilka nauk ścisłych - chemia, matematyka, fizyka, biologia. Ponadto ważna jest znajomość języków obcych, programy do obsługi urządzeń były głównie anglojęzyczne. Wizyty w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Kielcach oraz w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach IJHARS okazały się kopalnią wiedzy, której nie można znaleźć w szkolnych podręcznikach.

Catch the science bug! Stage II High school students visited the Specialist Laboratory in Kielce of the Agricultural and Food Inspection. The director of the laboratory told the students about the work of the laboratory, the scope and types of research carried out. The girls had the opportunity to see a room for sample homogenization, laboratories for organoleptic tests (sensory evaluation of food), laboratories for instrumental tests and laboratories for molecular biology. The students noticed that the laboratory hosts several sciences - chemistry, mathematics, physics, biology. In addition, knowledge of foreign languages is important, the programs for operating the devices were mainly in English. Visits to the Provincial Epidemiological Station in Kielce and the Specialist Laboratory of IJHARS in Kielce turned out to be a mine of knowledge that cannot be found in school textbooks.

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 1

Science Festival - Stage 1

Tegoroczny Festiwal Nauk Ścisłych przebiega pod hasłem "Złap bakcyla nauki". Jednym z założeń festiwalu jest pokazanie uczniom nauk ścisłych w praktyce. Na pierwszy rzut poszła chemia. Uczennice liceum odwiedziły Wojewódzką Stację Epidemiologiczną w Kielcach. Zaznajomiły się ze strukturą placówki. Kierownik Oddziału Badań Instrumentalnych opowiedziała o pracy w laboratorium, drodze jaką pokonuje materiał do badań od momentu pobrania do czasu analizy, zasadzie działania urządzeń używanych w pracowni. Uczennice w Oddziale Badań Instrumentalnych zobaczyły instrumenty wykorzystywane obecnie podczas analiz chemicznych m.in. chromatografy gazowe, chromatografy cieczowe, spektrometry mas, fotometry płomieniowe.

This year's Festival of Exact Sciences is held under the slogan "Catch the science bug". One of the assumptions of the festival is to show students science in practice. Chemistry came first. High school students visited the Provincial Epidemiological Station in Kielce. They became familiar with the structure of the facility. The head of the Department of Instrumental Research told about the work in the laboratory, the path taken by the material for research from the moment of collection to the time of analysis, the principle of operation of the devices used in the laboratory. Students in the Department of Instrumental Research saw the instruments currently used in chemical analyses, e.g. gas chromatographs, liquid chromatographs, mass spectrometers, flame photometers.

Festiwal Nauk ścisłych

Science Festival

Ballady i Romanse - Dzień Dziecka z Mickiewiczem

Ballads & Romances - Children's day with Mickiewicz

Z okazji Dnia Dziecka , 2 czerwca 2023r. , uczniowie klas 4-8 SP oraz 1-4 LO wybrali się na spektakl "Ballady i Romanse" - Adama Mickiewicza do teatru TeTaTet w KCKu. Ballady i Romanse mają niezwykłą wartość w literaturze polskiej. Ten zbiór ballad wydany w 1822 w Wilnie wyznacza początek polskiego romantyzmu. Na scenie, aktorzy teatru przedstawili wspaniałą interpretację Ballad; Świtezianka, Romantyczność, Świteź, Lilije oraz Ucieczka. Przedstawienie pozwoliło uczniom oraz ich opiekunom przenieść się w odległą epokę Romantyzmu. Elementy przyrody i pejzażu, motywy sentymentalne, elementy grozy oraz problem winy i kary - to tematyka ballad, która zapadła naszym uczniom w pamięć.

On the occasion of Children's Day, June 2, 2023. , students of classes 4-8 SP and 1-4 LO went to the performance "Ballady and Romanse" - Adam Mickiewicz to the TeTaTet theater in KCK. Ballads and Romances are of extraordinary value in Polish literature. This collection of ballads published in 1822 in Vilnius marks the beginning of Polish Romanticism. On stage, the actors of the theater presented a wonderful interpretation of the Ballads; Świtezianka, Romanticism, Świteź, Lilije and Ucieczka. The performance allowed the students and their guardians to move into the distant era of Romanticism. Elements of nature and landscape, sentimental motifs, elements of horror and the problem of guilt and punishment - these are the subjects of the ballads that will have been remembered by our students.

Zawody Lekkoatletyczne

Athletics Competition

Dzięki podjętej inicjatywie i współpracy Pani Pauliny Lech-Borowiec oraz Pana Sebastiana Stępnia uczniowie naszej szkoły z klas 3,4,5 oraz 6 z wielkim zaangażowaniem wystartowali w zawodach z cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne” odbywających się na Stadionie Leśnym w Kielcach. Każdy z uczestników wziął udział w dwóch konkurencjach, z których do wyboru miał jedną biegową: 60m, 300m, 600m lub 1000m oraz drugą techniczną konkurencję: skok w dal, rzut piłeczką palantową lub skok wzwyż. Udział w tego typu zawodach pozwala na budowanie samych siebie poprzez pokonywanie własnych barier, czy obaw, co wpływa na kształtowanie silnego charakteru. Najlepsze wyniki na szczeblu Miejskiego Finału „Czwartków Lekkoatletycznych”, a tym samym podium uzyskała Emilia Lechowicz z kl. 4d zdobywając I miejsce w biegu na 60m osiągając wynik 9,18 oraz II miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,66. Serdecznie Gratulujemy takich sukcesów naszej uczennicy!

Thanks to the initiative and cooperation of Mrs. Paulina Lech-Borowiec and Mr. Sebastian Stępień pupils of our school from classes 3, 4, 5 and 6 took part with great commitment in the competitions of the "Athletic Thursdays" series held at the Leśny Stadium in Kielce. Each of the participants took part in two competitions, from which he had a choice of one running competition: 60m, 300m, 600m or 1000m and the second technical competition: long jump, jerk ball throw or high jump. Participation in this type of competition allows you to build yourself by overcoming your own barriers or fears, which affects the formation of a strong character. The best results at the level of the Municipal Final of "Athletics Thursdays", and thus the podium, were achieved by Emilia Lechowicz from class 4d, winning the 1st place in the 60m run with a score of 9.18 and the 2nd place in the long jump with a score of 4.66. Congratulations to our student on such success!

Dzień dziecka u najmłodszych

Children's day for the youngest

Dnia 30 maja uczniowie klas 0A i 0B z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wybrały się do kina „Moskwa” na spektakl „Szkoła Magicznych Zwierząt”. Uczniowie mogli przenieść się do niezwykłej szkoły, gdzie spotkać można magiczne zwierzęta, które stały się towarzyszami dzieci. Seans wzbudził niesamowite emocje, a także dostarczył dużo dobrej zabawy.

On May 30, pupils of classes 0A and 0B, on the occasion of the upcoming Children's Day, went to the "Moskwa" cinema to see the show "School of Magical Animals". Pupils could move to an unusual school where you can meet magical animals that have become children's companions. The session aroused incredible emotions and also provided a lot of good fun.

Wycieczka do Muzeum Narodowego

A trip to the National Museum

Dnia 25 maja klasy 0A i 0B udały się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Kielcach. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Ogród Włoski, gdzie mogli obejrzeć wiele ciekawych roślin. Następnie wykonali kolaż z zebranych liści i kwiatów, który odbili na poszewkach za pomocą matrycy drukarskiej. Wszyscy świetnie się bawili mogąc zamienić się w prawdziwych artystów.

On May 25, classes 0A and 0B went on a trip to the National Museum in Kielce. The pupils had the opportunity to visit the Italian Garden, where they could see many interesting plants. Then they made a collage of collected leaves and flowers, which they imprinted on the pillowcases using a printing matrix. Everyone had a great time being able to turn into real artists.

Inauguracja parkingu rowerowego przy KSP

Inauguration of the bicycle parking at KSP

We wtorek 30.05 zainaugurowaliśmy oficjalnie użytkowanie parkingu rowerowego przed KSP na Jagiellońskiej. Włączyliśmy się tym samym w akcję: "Razem dla bezpieczeństwa", bowiem przyjazd autem w tym dniu do KSP był niezalecany Przecinana była wstęga i padło słów kilka o promowaniu jazdy rowerem. W całości to inicjatywa Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, o czym miło nam poinformować. Każdy uczeń który przyjechał rowerem i "zacumował" przy stojakach, otrzymał "6" z w-f Do akcii przyłączyli się też nauczyciele!

On Tuesday, May 30, we officially inaugurated the use of the bicycle parking in front of KSP on Jagiellońska street. Thus, we joined the action: "Together for safety", because arriving by car on that day to KSP was not recommended. The ribbon was cut and a few words were said about promoting cycling. It is entirely an initiative of the Student Government of our school, which we are pleased to inform you about. Each student who came by bike and "moored" at the racks received a "6" from physical education. The teachers also joined the action!

eTwinning

eTwinning

IT’S OK TO MAKE MISTAKES. To temat spotkania zorganizowanego w poniedziałek 29.05.2023 roku w ramach współprowadzonego międzynarodowego (polsko-ukraińsko-brytyjskiego) projektu edukacyjnego pt. „PIRAMIDA KSIĄŻEK – РАМІДА КНИГ – THE PYRAMID OF BOOKS – IV edycja”. Na spotkaniu nasi uczniowie z klas 7 i 8 zaprezentowali zagadnienia dotyczące uczenia się na własnych błędach. Przybliżyli także sylwetki braci Wright oraz kulisy powstania pierwszego prototypu samolotu. Na podstawie historii słynnych wynalazców poddaliśmy pod dyskusję temat – jak przekuć porażkę w sukces? Następnie przedstawiliśmy metodę twórczego rozwiązywania problemów, z którymi borykamy się w życiu codziennym. Omówiono też temat prokrastynacji oraz mechanizm wyparcia błędów ze świadomości w obawie poniesienia ich konsekwencji. Przedmiotem dyskusji było także niebezpieczne zjawisko shamingu wśród młodzieży, które należy odróżnić od próby konstruktywnej krytyki naszego zachowania. Następnie wspólnie z pozostałymi uczestnikami spotkania przeanalizowaliśmy poprawne odpowiedzi dialogów w języku angielskim. Uzyskane kompetencje pozwolą naszym uczniom na lepszą adaptację w sytuacjach stresogennych, które wymagają podejmowania szybkich decyzji. W spotkaniu uczestniczyło – 66 uczniow i 10 nauczycieli.

IT'S OK TO MAKE MISTAKES. This is the topic of the meeting organized on Monday, May 29, 2023 as part of the international (Polish-Ukrainian-British) educational project entitled "BOOK PYRAMID - РАМІДА КНИГ - THE PYRAMID OF BOOKS - 4th edition". At the meeting, our students from grades 7 and 8 presented issues related to learning from their own mistakes. They also introduced the figures of the Wright brothers and the backstage of the creation of the first prototype of the plane. Based on the stories of famous inventors, we discussed the topic - how to turn failure into success? Then we presented a method of creative solving of problems we face in everyday life. The subject of discussion was also the dangerous phenomenon of shaming among young people which should be distinguished from an attempt to constructively criticize our behavior. Then, together with the other participants of the meeting, we analyzed the correct answers to the dialogues in English. The acquired competences will allow our students to better adapt to stressful situations that require making quick decisions. The meeting was attended by 66 students and 10 teachers.

Rajd 2-dniowy "Zoom na Góry Świętokrzyskie"

2-day rally "A close-up of the Świętokrzyskie Mountains"

W dniach 23-24.05 przy wspaniałej pogodzie i przyrodzie w największym wiosennym rozkwicie odbył się rajd 2-dniowy "Zoom na Góry Świętokrzyskie". Wzięło w nim udział 32 osoby + 3 opiekunów. Ruszyliśmy z Łagowa, przez Płucki - Małacentów - Kobylą Górę do Wólki Milanowskiej. Wieczór integracyjny i nocleg był zorganizowany w Świętokrzyskim Dworze. Kolejnego dnia wspinaczka na Święty Krzyż - Drogą Królewską, zwiedzanie krypt i wieży klasztornej, lekcja historii o "Łyścu" i jego trudnej historii. Dalej pieszo do Kakonina, gdzie po posiłku rajd się zakończył. Przeszliśmy w sumie ok. 30 km!

On May 23-24, with great weather and nature in its greatest spring bloom, a 2-day rally "Zoom to the Świętokrzyskie Mountains" took place. It was attended by 32 people + 3 guardians. We set off from Łagów, through Płucki - Małacentów - Kobyla Góra to Wólka Milanowska. The integration evening and overnight stay were organized in Świętokrzyski Dwór. The next day, climbing the Holy Cross - Royal Road, visiting the crypts and the monastery tower, a history lesson about "Łysiec" and his difficult history. Continue on foot to Kakonin, where the rally ended after a meal. We walked a total of about 30 km!

Strona 1 z 76