Historia Szkoły

logo Kolegium Szkół Prywatnych jest najstarszą niepubliczną szkołą w Kielcach. Pomysłodawcami i założycielami placówki są dr Tadeusz Dziekan i mgr Andrzej Mroczek.
W roku 1992 z ich inicjatywy powstało Prywatne Liceum Zarządzania i Administracji mieszczące się przy ulicy Mielczarskiego 45. Rok późnej powołane zostało Liceum Ogólnokształcące a następnie Gimnazjum Językowe i Szkoła Podstawowa.
Poszerzony program nauczania języków obcych oraz swobodne łączenie zajęć fakultatywnych umożliwia naszym uczniom w pełni realizować zaplanowany tok nauki. Skuteczność takich rozwiązań potwierdza stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego i osiąganie przez naszych absolwentów wyników należących do jednych z najwyższych w województwie na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej. Atutem szkoły jest znakomita kadra i niewielka liczebność uczniów w zespołach klasowych.

Istniejące od 1992 roku Liceum Ogólnokształcące w Kielcach może poszczycić się tym, że nasi byli uczniowie pełnią obecnie ważne i odpowiedzialne społecznie funkcje zarówno w kraju jak i za granicą. Są wśród nich lekarze, prawnicy, inżynierowie, ekonomiści, dziennikarze i przedsiębiorcy. To, że nie zapominają o dawnej szkole i dzielą się swymi sukcesami z nauczycielami i wychowawcami, zawdzięczamy szczególnej atmosferze i indywidualnemu podejściu do ucznia.
Nauka w Liceum zapewnia kształcenie w profilach: społecznym, politechnicznym, prawnym, medycznym, humanistycznym i językowym – gruntownie przygotowując uczniów do egzaminów i studiowania na uczelniach w tych kierunkach.
Od września 2016r rozpoczęło swą działalność Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. W nowej Szkole zachowano profile kształcenia LO, a część przedmiotów prowadzona jest w języku angielskim.

Działające od 1995 roku Gimnazjum Językowe było pierwszą placówką tego typu w naszym regionie. Początkowo obejmowało dwie ostatnie klasy szkoły podstawowej a od 1 września 1999 roku w zreformowanym systemie kształcenia rozpoczęło działalność jako trzyletnia szkoła ponadpodstawowa przygotowująca do podjęcia nauki w liceum. Szkołę charakteryzuje wysoki poziom nauczania, co wielokrotnie potwierdziły rankingi wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie świętokrzyskim, szczyci się również laureatami konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
W Szkole
realizowany jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego z udziałem native-speakerów, a jako drugi język uczniowie mogą wybrać niemiecki, francuski lub hiszpański. Chętni mogą również dodatkowo, fakultatywnie uczestniczyć w zajęciach nauki języka, którego nie wybrali jako obowiązkowy. Coroczne wycieczki edukacyjne do różnych państw Europy mają na celu naukę praktycznego wykorzystania umiejętności językowych. Ponadto uczniowie odbywają spotkania ze swoimi rówieśnikami uczestnicząc w ich zajęciach szkolnych.
Wyjazdy do największych teatrów w Polsce, zajęcia narciarskie i snowboardowe w ramach Białej Szkoły, szeroka propozycja zajęć dodatkowych pozwalają nie tylko rozwijać zainteresowania i umiejętności młodzieży, ale także budują pozytywne relacje wśród rówieśników oraz w kontaktach uczeń - nauczyciel.

Od 1 września 2015r rozpoczęło działalność Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum, w którym język angielski jest językiem wykładowym części przedmiotów. W szkole realizowany jest poszerzony program nauczania z udziałem native-speakerów. Uczniowie obowiązkowo wybierają drugi język spośród: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia bardzo dobry poziom nauczania.

Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność od 1995 r., początkowo w ramach dwóch ostatnich klas wchodzących w skład Gimnazjum Językowego, a jako osobna placówka wznowiła działalność w roku 2006. W nauczaniu najmłodszych od początku szkoła kieruje się najnowszymi programami, które nie tylko dostarczają uczniom niezbędnej wiedzy, ale również rozwijają ich talenty, zainteresowania i uczą kreatywnego działania. W szkole panuje przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. Zespoły klasowe o małej liczebności dają nauczycielom możliwość zindywidualizowania procesu nauczania. Już od klasy „0” uczniowie rozpoczynają naukę dwóch języków obcych tj: angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mogą realizować swoje pasje plastyczne, muzyczne, sportowe i teatralne a także zamiłowania przyrodnicze, matematyczne i językowe jak również bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na przybycie rodziców.

1 września 2015r. rozpoczęła działalność Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa. Od pierwszej klasy część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim. Realizowany jest również poszerzony program nauczania języka angielskiego z udziałem native – speakerów. Uczniowie obowiązkowo uczą się drugiego, wybranego języka: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. W ramach zajęć świetlicowych dzieci mogą rozwijać zainteresowania i realizować pasje a także bezpiecznie spędzić czas z przyjaciółmi.

Kolegium Szkół Prywatnych prowadzi pierwsze i jedyne dwujęzyczne szkoły w województwie świętokrzyskim.


W ramach Kolegium Szkół Prywatnych działają cztery szkoły:

  • - Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
  • - Europejska Szkoła Podstawowa
  • Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcace
  • - Europejskie Liceum Ogólnokształcąc

School History

logo

The College of Private Schools is the oldest, non- public school in Kielce. The originators and founders of the facility are Tadeusz Dziekan, PhD and Andrzej Mroczek, MA.

In 1992, the Private High School of Management and Administration was founded. It was situated in 45 Mielczarskiego St. A year later, High School was established and next Linguistic Junior High School and Primary School.

The extended language teaching curriculum and the free combination of optional courses allow our students accomplish fully their planned curriculum. The effectiveness of this solution is proved by 100% passing grade of the final high school exams, at the junior high school level and the primary school level which are the highest in the province. The asset of the school is excellent teaching staff as well as small number of students in one class.

Existing since 1992 the High School may take pride in the fact that our graduates are currently very successful doctors, lawyers, engineers, economists, journalists and entrepreneurs both in Poland and abroad. The fact that they do not forget about their former school and share their success with teachers school we owe to the special atmosphere and the individual approach to each and every student in our school. High school teaching provides education in social, polytechnic, legal, medical, linguistic and humanistic profiles – thoroughly preparing students for exams and studying at universities. Starting from September, 2016, the First Bilingual Junior High School has been operating as well. In this school, there are the same profiles as the above- mentioned, and some of the classes are conducted in English.

The Linguistic Junior High School which started operating in 1995 was the first facility of its kind in our region. At first, it included the last two classes of primary school and starting on 1st September 1999, after the reforms introduced in the educational system, it began operating as three –year school preparing students for high school education. The school is characterized by the high level of teaching, confirmed in the rankings of exam results at this level. There are many laureates in the subject competitions at province and national levels. In the school, we have extended curriculum as far as English language is concerned. There are native speakers of English teaching this subject and students can choose from three additional languages: German, French or Spanish which are obligatory. Every year, there are educational trips abroad to different European countries during which students have an outstanding opportunity to use foreign languages in everyday real life situations. Apart from this, students visit schools abroad and can take part in classes. Trips to the most popular theatres in Poland, ski camps, extra classes allow not only to develop interests but also to build relations among peers and teachers.

On 1st September 2015, the First Bilingual Junior High started operating and some classes are conducted only in English. Extended curriculum of English teaching is provided and there are native speakers of English teaching there. Students are under the obligation to choose a second language : German, French or Spanish. Highly – qualified teaching staff guarantees very good level of teaching.

Primary School started operating in 1995, at first in the form of the last two classes of Linguistic Junior High School. As a separate facility, it was re-established in 2006.Teaching the youngest, the school uses the most updated curriculum, which not only provide knowledge but also develop interests and teach creative thinking. There is a friendly atmosphere thanks to which each child feels important and appreciated. Small- sized classes allow teachers to concentrate on each student. Starting from 0 class, children learn two foreign languages: English and German, French or Spanish. In the Common Room, students have a chance to develop their artistic, musical, sports and drama talents. They can broaden their knowledge in math, nature studies and languages. Or just have a good time waiting safely for their parents to collect them.

On 1st September 2015, the First Bilingual Primary School Started operating. From the very beginning, some classes are conducted in English. Extended curriculum in the English teaching is provided, with the use of Native speakers of English. There is an obligatory second language to be taught; German, French or Spanish. In the Common Room, students can develop their passions or play safely with their schoolmates.

The College of Private Schools runs the first and only bilingual schools in the Świętokrzyskie Province.

There are four schools in the College of Private Schools:

  • -First Bilingual Primary School
  • -European Primary School
  • -First Bilingual High School
  • -European High School