Młodzieżowa Rada Miasta The Youth City Council

Inga Nowakowska, uczennica Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego, już oficjalnie jest w Młodzieżowej Radzie Miasta. Złożyła ślubowanie, odebrała dyplom i rozpoczyna piękną przygodę w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy w kieleckiej "młodzieżówce" ! Inga Nowakowska, a student of the First Bilingual Secondary School, is officially a member of the Youth City Council. She took the oath, received her diploma and begins a beautiful adventure in working for the local community. Congratulations and we keep our fingers crossed for your successes in the Kielce youth team!

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Reprezentant Młodzieżowej Rady Miasta Kielce
Uczeń naszej szkoły: Adam Celejowski klasa 2A PDLO
CIVIC ACTIVITIES
Młodzieżowa Rada Miasta
pozwala całemu miastu usłyszeć głos
młodzieży ze szkół średnich w Kielcach
The Youth City Council
allows the whole city to hear the voice
of young people from high schools in Kielce

Obecna kadencja zaczęła się pod koniec 2021 roku i potrwa do czerwca 2023. Rada miasta jest strukturą apolityczną, więc nie jesteśmy związani z żadnymi młodzieżówkami politycznymi. Adam Celejowski - uczeń Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach został ponadto w tej kadencji wybrany na przewodniczącego Komisji Kultury, Edukacji i Sportu. Gratulujemy! The current term began at the end of 2021 and will run until June 2023. The city council is an apolitical structure, so we are not affiliated with any political youth groups. Adam Celejowski - the student of the First Bilingual High School Of general education in Kielce was also elected chairman of the Culture, Education and Sport Committee during this term. Congratulations!

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce
Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Obrady Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Proceedings of the Youth Assembly
of the Świętokrzyskie Voivodeship

W dniu 19 października 2019r. odbyła się szósta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas obrad uzupełniono skład Młodzieżowego Sejmiku. Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczył nominacje nowym radnym m.in. uczennicy klasy 1A Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego, Alicji Dulik. Radni dyskutowali na wiele tematów np.: o konferencji samorządów uczniowskich, przyjęli także stanowisko ws. rekomendacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.On October 19, the sixth session of the Youth Assembly of the Świętokrzyskie Voivodeship. During the meeting the composition of the Youth Parliament was completed. Andrzej Pruś, chairman of the Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodship gave nominations to a new councilor among others first-grade students of the First Bilingual High School Of general education, Alicja Dulik. Councilors discussed many topics e.g. on a conference of student councils, they also adopted a position on the ecommendations of the 2030+ Świętokrzyskie Voivodeship Development Strategy.

Nasi przedstawiciele w Młodzieżowym
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Our representatives in Młodzieżowy Sejmik
of the Świętokrzyskie Voivodeship

W wyniku rekrutacji Kapituła Młodzieżowego Sejmiku składająca się z radnych młodzieżowych rad, na posiedzeniu 11 maja 2018 roku zadecydowała, aby w skład Młodzieżowego Sejmiku weszli m.in. uczniowie naszej szkoły. Są to: Kaja Kieloch uczennica II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum, która jest najmłodszą radną oraz Dawid Dąbrowski uczeń klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego. Przed młodzieżowymi radnymi pierwsze spotkanie wprowadzające już 25 maja. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.As a result of recruitment, the Youth Chapter of the Sejmik, consisting of the councilors of youth councils, at the meeting of May 11, 2018, decided, that Sejmik Młodzieżowy would include our school pupils who submitted their candidacies. They are: Kaja Kieloch, a student of the second grade of the First Bilingual Junior High School, who is the youngest councilor, and Dawid Dąbrowski, a second grade student of the First Bilingual High School. The councilors are to take part in the first introductory meeting on May 25. Congratulations and we wish you a fruitful job.

Inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa ŚwiętokrzyskiegoThe Inauguration of Junior Council of Swietokrzyskie Voivodship

We wtorek, 5 czerwca 2018 podczas uroczystej gali z okazji Jubileuszu 20 - lecia województwa świętokrzyskiego odbyła się inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kaja Kieloch uczennica II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum oraz Dawid Dąbrowski uczeń klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusza Bąka i marszałka Adama Jarubasa odebrali nominacje na radnych oraz złożyli ślubowanie. Gratulujemy!On Tuesday, the 5th June 2018 during the celebratory gala on the occasion of 20th anniversary of swietokrzyskie voivodship existence there was the inauguration of junior council. Kaja Kieloch, the student of the second grade of the first Bilingual Junior High School and Dawid Dąbrowski, the student of the First European High School were given a nomination to the junior council by Arkadiusz Bąk, the Chairman of the Council of Swietokrzyskie Voivodship and Adam Jarubas, the Marshall of the Swietokrzyskie Voivodship. The students also took the oath. Congratulations!

Pierwsza sesja Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
The first session of the Youth Sejmik
of the Świętokrzyskie Voivodeship

Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z udziałem naszych uczniów Kai Kieloch uczennicy II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum oraz Dawida Dąbrowskiego ucznia klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego za nami. Młodzieżowi radni województwa spotkali się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. W poniedziałek, 18 czerwca, poznawali się i integrowali, zaś we wtorek po raz pierwszy zasiedli do wspólnych obrad. Razem z nimi sesję zainaugurował Arkadiusz Bąk, przewodniczący dorosłego sejmiku województwa. Dodawał otuchy młodzieży, a to mogło być potrzebne, bo pierwszą prowadzącą była najmłodsza w grupie 36 młodzieżowców Kaja Kieloch. Sesja rozpoczęła się wyborem przewodniczącego, następnie młodzież wybrała zastępcę oraz sekretarza. Nie powołano komisji, co ma nastąpić na kolejnych obradach młodzieżowców we wrześniu.The first session of the Youth Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship with the participation of our students, Kaja Kieloch, the second grade student of the First Bilingual Junior High School and Dawid Dąbrowski, the second grade student of the First Bilingual High School, is behind us. The youth voivodeship councilors met at the Education Center in Wólka Milanowska. On Monday, June 18, they met and integrated, and on Tuesday they sat together for the first time. The session was inaugurated by Arkadiusz Bąk, chairman of the Adult Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship. He encouraged the youth, and that was very helpful, because the first host was Kaja Kieloch, the youngest participant from the group of 36. The session began with the election of the chairman, then the youth chose the deputy and the secretary. The commission has not been appointed. It will happen at the next youth meeting in September.

II Sesja Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z udziałem naszych uczniów
II Session of the Youth
Regional Council of the Świętokrzyskie Voivodeship with our students

W Sali Senatu Politechniki Świętokrzyskiej 29 września odbyła się druga Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Głównym zadaniem radnych było powołanie komisji problemowych, wybór ich przewodniczących oraz dyskusja nad sprawami bieżącymi, w tym powołania rzecznika sejmiku. Kaja Kieloch uczennica trzeciej klasy Dwujęzycznego Gimnazjum została członkiem Komisji Edukacji oraz Komisji Sportu i Kultury. Dawid Dąbrowski tegoroczny maturzysta Pierwszego Dwujęzycznego Liceum będzie się realizował w Komisji Sportu i Kultury oraz Komisji Do Spraw Współpracy Wewnętrznej. Życzymy owocnej pracy. Przypomnijmy Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego został powołany 5 czerwca 2018r. W skład sejmiku wchodzi 36 młodych osób reprezentujących młodzieżowe rady miast i gmin, organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie i studenckie. Kadencja trwa dwa lata.On 29 September II Session of the Youth Regional Council of the Świętokrzyskie Voivodeship took place in the Senate Hall at the Kielce University of Technology. The main goal of the sitting was to set up task commissions, to elect the chairmen and to discuss current affairs as well as to establish the spokesperson of the Youth Regional Council. Our students, Kaja Kieloch (class 3B, First Bilingual Junior High School) was chosen the member of the Commission of Education and the Commission of Sports and Culture, while Dawid Dąbrowski (class 3LO, First Bilingual High School) is going to participate in the work of the Commission of Sports and Culture and the Commission of Home Affairs and Cooperation. We wish you fruitful sessions! Note: The Youth Regional Council of the Świętokrzyskie Voivodeship started on 5 June 2018. It consists of 36 members representing youth and students' organisations as well as youth town councils. The term of office is 2 years.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta KielceThe first session of the Youth City Council of Kielce

W poniedziałek, 15 października w kieleckim ratuszu odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. 32 młodych radnych złożyło ślubowanie poprzez odczytanie roty przysięgi i wypowiedzenie uroczystego słowa „ślubuję!”. Jest wśród nich nasz uczeń trzeciej klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum Filip Sornat. Młodzi radni po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk Prezydenta Kielc i Przewodniczącego Rady Miasta zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas pierwszej uroczystej sesji zostały poruszone ważne sprawy bieżące. Przegłosowano m.in. propozycję utworzenia profilu Rady na portalu społecznościowym. Podczas kolejnej sesji pierwszą uchwałą, nad jaką obradować będą radni Młodzieżowej Rady Miasta będzie zmiana statutu oraz powołanie odpowiednich komisji. Życzymy Filipowi owocnej pracy.On Monday, October 15, the first session of the Youth City Council of Kielce took place in Kielce City Hall. 32 young councilors took an oath by reading the oath ring and saying the solemn word "I vow!". Among them is our third grade student of the First Bilingual Junior High School, Filip Sornat. The young councilors, after making the oath, received a certificate of election to the Youth City Council from the President of Kielce and the Chairman of the City Council. During the first celebratory session, important current issues were raised. Some people voted for the proposal to create the Council's profile on a social networking site. During the next session, the first resolution to be met by Councilors of the Youth City Council will be the change of statute and the appointment of appropriate committees. We wish Filip a fruitful job.

Dnia 27 września w kieleckich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się wybory na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Nasi gimnazjaliści Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum również wybierali swojego przedstawiciela. Został nim Filip Sornat z klasy 3A. Serdecznie gratulujemy!On 27 September in middle and high schools of Kielce elections were held to the Youth City Council of Kielce. Our middle school students of the First Bilingual Gymnasium also chose their representative. It was Filip Sornat from class 3A. Congratulations!