Nasze nagrodyOur awards


Przez ponad ćwierć wieku uczniowie szkół Kolegium Szkół Prywatnych osiągnęli wiele sukcesów.
W trakcie tego czasu Szkoła i nasi Nauczyciele również byli wielokrotnie nagradzani!

Over the last 25 years, the students of KSP have been very successful and have achieved a lot.
During this period of time, the school and our Teachers heve been awarded many times, too.

NagrodyKSP


Spośród wielu nagród i wyróżnień wybraliśmy te, które są nam najmilsze.
Więcej informacji można znaleźć klikając ikonkę wybranej nagrody.
Dziękujemy za wyróżnienia!

From many different awards and distinctions, we have chosen the ones that are the dearset to us.
For more information, click on the icon of the award.
Thank you for the awards!

Lider Regionu 2016 Edukacja, Oświata


W dniu 17 lutego 2017 roku Kapituła nagrody „Liderzy regionu 2016" przyznała Kolegium Szkół Prywatnych tytuł Lidera Regionu 2016 w kategorii Edukacja, Oświata.

Leader of the Region 2016 Education


On February 17, 2017, the Chapter of the „Leaders of the Region 2016” awarded the College of Private Schools the title of Leader of the Region 2016 in the Education category.

IPIP

Lider Regionu 2015 Nowe Horyzonty


W dniu 29 stycznia 2016 Kapituła nagrody „Liderzy regionu 2015" przyznała Kolegium Szkół Prywatnych tytuł Lidera Regionu 2015 w kategorii Nowe Horyzonty za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań - utworzenie i prowadzenie Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej, Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum i Pierwszego Dwujęzycznego Liceum.

Leader of the Region 2015 New Horizons


On 29 January 2016, the Chapter of the „Leaders of the Region 2015” awarded the College of Private Schools the title of Leader of the Region 2015 in the New Horizons category for introducing innovative solutions – creating and running the First Bilingual Primary School, the First Bilingual Middle School and the First Bilingual Secondary School.


Lider Regionu 2010 Edukacja, Oświata


W 2010 roku Kolegium Szkół Prywatnych zostało uhonorowane prestiżową nagrodą LIDER REGIONU w kategorii Oświata, Edukacja.

Leader of the Region 2010 Education


In 2010, the College of Private Schools was awarded the prestigious LEADER OF THE REGION award in the category of Education.


IPIP

Skrzydła 2015 Projekt Innowacyjny


Na tegorocznej, dwudziestej jubileuszowej gali nagrody Skrzydła 2015, która odbyła się w piątek 25 września, Kolegium Szkół Prywatnych otrzymało nagrodę za Projekt Innowacyjny - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i Dwujęzyczne Gimnazjum. Nagrodę z rąk przedstawicieli Kapituły otrzymał Dyrektor Piotr Hnidan.

Skrzydła 2015 Innovative Design


At this year's jubilee Award Gala of Skrzydła 2015, which took place on Friday, September 25, Kolegium Szkół Prywatnych received an award for the Innovative Project - a Bilingual Primary School and a Bilingual Middle School. The award from the representatives of the Chapter was received by the Principal, Piotr Hnidan.


IP
IP
IP

Skrzydła 2014 Szkoła to nie tylko lekcje


W piątek wieczorem (19 września 2014) odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Skrzydła 2014". Z największą radością informujemy, że nasza szkoła została laureatem tego prestiżowego wyróżnienia dzięki realizacji programu „Szkoła to nie tylko lekcje".

Skrzydła 2014 School is not only lessons


On Friday evening (19 September 2014), the Award Gala of Skrzydła 2014 was held and we are happy to announce that our school has been awarded this prestigious distinction thanks to the implementation of the "School is not just lessons" program.

IP
IP
IP

Skrzydła 2012 Edukacja dla przyszłości


W 2012 roku Kolegium Szkół Prywatnych zostało uhonorowane prestiżową nagrodą „Skrzydła” za „Edukacja dla przyszłości” – program kształcenia w zakresie rozszerzonym języków obcych w szkołach: podstawowej, gimnazjum i liceum.

Skrzydła 2012 Education for the future


In 2012, Kolegium Szkół Prywatnych was honored with the prestigious "Skrzydła" award for "Education for the future" - a program of education in the field of extended foreign languages ​​in primary, middle and high schools.IP
IP

Artur Knap


Nauczyciel języka polskiego w Kolegium Szkół Prywatnych od 1994 roku, Przewodniczący Rady Szkoły.Polish language teacher at the College of Private Schools from 1994, Chairman of the School Council.


IP

Medal Komisji Edukacji Narodowej
14 października 2016 roku w trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej pan Artur Knap został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Nordowej.

Medal nadawany jest nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.
Medal of the Commission of National Education
On October 14, 2016 during the provincial celebrations of the National Education Day, Artur Knap was awarded the Medal of the National Education Commission.

The medal is awarded to teachers for special contributions to education and upbringing by the Minister of National Education. The medal is under the patronage of the National Education Commission - the first central authority in Poland and Europe, appointed by the Parliament on October 14, 1773, at the request of King Stanisław Poniatowski.


Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
12 października 2017 roku w trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej pan Artur Knap otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Award of the Minister of National Education
On October 12, 2017 during the provincial celebrations of the National Education Day, Mr. Artur Knap received the Minister of National Education award.

AK

Agnieszka Wiatrowska


Nauczycielka biologii w Kolegium Szkół Prywatnych od 1998 roku.Biology teacher at the College of Private Schools since 1998.


IP


W dniu 12 października 2017 Pani Agnieszka Wiatrowska otrzymała Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.On October 12, 2017, Ms. Agnieszka Wiatrowska received the Award of the Świętokrzyskie Superintendent of Education.

Bartosz Kułan


Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Kolegium Szkół Prywatnych.Teacher of History and Knowledge about Society at the College of Private Schools.


IP
IP


22 czerwca 2017 roku otrzymał promocję doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.On June 22, 2017, he defended his doctoral thesis and obtained a PhD in humanities.