Festiwal Nauk Ścisłych

Festival of Science

Od poniedziałku 14 maja do piątku 18 maja 2018r w naszej szkole już po raz kolejny odbywa się Festiwal Nauk Ścisłych promujący nauki matematyczno-przyrodnicze. W ramach Festiwalu odbywają się różnego rodzaju zajęcia teoretyczne, praktyczne, spotkania z ciekawymi osobami.

From Monday, May 14 to Friday, May 18, 2018 once again at our school took place the Science Festival, promoting science and mathematics. As part of the Festival, various events took place, like theoretical and practical classes, meetings with interesting people.

fns

Festiwal Nauk Ścisłych – dzień chemiczny

Festival of Sciences - the day of chemistry

Dzień chemii uczciliśmy przede wszystkim prezentowaniem przez uczniów ich prac z dziedziny chemii. Były plakaty, a nawet wiersz o chemii, w którym na uwagę zasługiwała nie tylko treść - a nie był to pean ku czci przedmiotu - ale i intrygujące konsonanse. Potem każda klasa zmierzyła się z chemicznym quizem, o najbardziej szerokiej tematyce: od cząstek elementarnych aż po kosmologię.

We celebrated the day of chemistry mainly with the pupils' presentations of their work in the field of chemistry. There were posters and even a poem about chemistry in which not only the content deserved attention - it was not a paean in honour of the subject - but also intriguing consonances. Then every class took a chemical quiz on the most broad topics: from elementary particles to cosmology.

chem01chem02

Festiwal Nauk Ścisłych – dzień matematyczny

Festival of Science – Maths Day

W czwartek w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych uczniowie naszej szkoły szukali skarbu. Na początku zostali podzieleni na 3 zespoły, których zadaniem było rozwiązanie określonej liczby zadań, w zamian za to otrzymywali puzzle na których znajdowały się wskazówki umożliwiające zdobycie nagrody. Wyjątkowe zaangażowanie uczniów to dowód na to, że nauka może być jednocześnie wspaniałą zabawą.

On Thursday students from our school took part in the Science Festival and they had to find a treasure. First, they were divided into three groups. Their task was to solve a certain number of mathematical tasks. After completing the tasks they were given puzzles with clues allowing them to get a prize. The students were extremely engaged in this game which showed that learning can be a great fun.

mat01mat02

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych – dzień biologiczny

Festival of Science - biology day

W środę w ramach Festiwalu uczniowie od rana aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Znam Swoje Ciało”. Podczas warsztatów biologicznych uczniowie mogli zgłębić tajniki anatomii człowieka poprzez pomiar ciśnienia krwi i tętna, pomiar ostrości wzroku za pomocą tablicy optometrycznej, określenie wskaźnika BMI. Doświadczalnie mogli przekonać się o istnieniu w oku plamki ślepej oraz sprawdzić za pomocą specjalnych tablic czy nie są daltonistami. Na koniec wzięli udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy poprowadzonych przez ratownika medycznego, wykładowcę Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych mgr Arkadiusza Lecha.

On Wednesday, the students took part in classes: "I know my body." During the classes, they could have blood pressure and pulse taken as well as their eyes tested. There was a chance to check if you are colour- blind. At the end of the workshop, there was a first- aid show presented by the lifeguard and also the lecturer of the Higher School of Economics, Law and Medical Sciences.

bio01bio02

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych - dzień z fizyką

Festival of Science - a day with physics

Motywem przewodnim dnia w trakcie wykładów były normy w salach lekcyjnych i pomiar fizycznych parametrów środowiska.
Uczniowie najpierw słuchali krótkiego wykładu wprowadzającego do norm gdzie dowiedzieli się jakie normy powinny spełniać pomieszczenia do nauki.
Kolejnym tematem było przedstawienie przyrządów do pomiaru parametrów środowiska:
- Pirometr
- Miernik zawartość CO2
- Miernik poziomu hałasu
- Miernik poziomu oświetlenia
- Miernik wilgotności względnej powietrza
Ostatnia część to warsztaty gdzie uczniowie sami mogli dokonywać pomiaru za pomocą tych przyrządów i sprawdzać czy wyniki mieszczą się w zadanych normach.

Ponadto, w trakcie przerw wykonywaliśmy proste i zabawne doświadczenia pod opieką naszych kolegów: Filipa, Kuby i Przemka, którzy w przystępny sposób podawali naukowe wyjaśnienia zjawisk.
Poznaliśmy zasadę działania elektromagnesu.
„Poczuliśmy” zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Przekonaliśmy się, co może statyczny ładunek elektryczny („fruwający metal, skaczące papierowe ludziki”).
Zaobserwowaliśmy wpływ prędkości strumienia powietrza na wytwarzane przezeń ciśnienie („papierowa zapadnia”).
Poznaliśmy działanie dźwigni jednostronnej próbując złamać wykałaczkę („słabeusz”).
Zrozumieliśmy zjawisko rezonansu. Zrobiliśmy „dzwon z łyżki”, „gumkową gitarę” i sprawdziliśmy jaki wpływ ma pudło rezonansowe na głośność dźwięku.
Sprawdziliśmy wytrzymałość kartki papieru.

The leitmotif of the day during lectures were standards in the classrooms and measuring the parameters of physical environment.
The students first listened to a brief introductory lecture about standards, on which they learned what standards should be met by the study rooms.
Another topic was to present instruments for measuring environmental parameters:
- A pyrometer
- CO2 content meter
- Noise level meter
- Lighting level meter
- Relative air humidity meter
The last part was a workshop where the students themselves could measure the standards using these instruments and check whether the results meet the given standards.

In addition, during the breaks, we performed simple and fun experiences under the care of our schoolmates: Filip, Kuba and Przemek, who gave an understandable explanation of some phenomena in an accessible way.
We got to know the principle of electromagnet operation.
"We experienced" the phenomenon of electromagnetic induction.
We saw what a static electric charge can be ("flying metal, leaping paper people").
We observed the influence of the speed of the air stream on its pressure ("paper trap").
We got to know the operation of the one-sided lever trying to break the toothpick ("weakling").
We understood the phenomenon of resonance. We made a "bell with a spoon", a "rubber guitar" and we checked how the resonance box affects the volume of the sound.
We checked the strength of the paper sheet.

fiz01fiz02

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych - dzień geograficzny

Festival of Science - geographical day

W dniu 14 maja odbyło się spotkanie z panią podróżnik n.t. Brazylii. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek związanych z tym krajem. Uzyskali informacje na tematy historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Spotkanie było kolejnym odcinkiem z serii wypraw podróżniczych organizowanych w naszej szkole.

On 14 May, we had a Brazilian meeting with a traveler. The students learned a lot of curiosities related to this country. They obtained information on historical, nature and cultural issues. The meeting was another episode from a series of travel expeditions organized in our school.

geo01geo02

Więcej…

Z wizytą w Krakowie

A visit to Krakow

Dnia 11 maja w czwartek uczniowie klas IVa, IVe oraz Va udali się na wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem programu była wizyta w Teatrze Groteska na przedstawieniu „Przygody Tomka Sawyera”. Po miłym spotkaniu z kulturą udali się na Rynek Starego Miasta , gdzie zwiedzili Kościół Mariacki, renesansowe Sukiennice i bramę Floriańską. Następnie pojechali do Ogrodu Doświadczeń. Tam uczestniczyli w ciekawych warsztatach pt. „Mroźne Eksperymenty”. To była wycieczka pełna wrażeń i emocji.

On May 11, on Thursday, students of grades IVa, IVe and Va went on a trip to Krakow. The first point of the programme was a visit to the Groteska Theatre for the show "The Adventures of Tom Sawyer". After a nice encounter with culture, the students went to the Old Town Market Square, where they visited the St. Mary's Church, the Renaissance Cloth Hall and the Florian Gate. Then they went to the Garden of Experiences. There they participated in interesting workshops called "Frozen Experiments". It was a trip full of emotions.

20180510 11062120180510 110747

Więcej…

Dzień Europy w Gimnazjum i Liceum

Europe Day

Dnia 9 maja, uczniowie gimnazjum i liceum uroczyście obchodzili ważne święto każdego Europejczyka, Dzień Europy. W tym roku, pod hasłem: "Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe", obchody rozpoczęliśmy od wręczenia nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie GALILEO z języka angielskiego, a następnie nasi goście- studentki z Rosji opowiedziały o swoim kraju. W kolejnej części każda klasa miała okazję zapoznać uczniów z faktami, historią i kulturą wybranego przez siebie państwa europejskiego. Kolejnym punktem była debata na temat dziedzictwa kulturowego Europy. Nasi uczniowie chętnie zabierali głos i żywo dyskutowali na temat wspólnych wartości i celów przyszłej Europy. Na zakończenie uroczystości, nauczyciele i uczniowie degustowali wspólnie przygotowane potrawy.

On May 9th, the students of KSP celebrated an important event in every European's life - The Europe's Day. This year, the leading keynote of the celebration was the cultural heritage of Europe. We started with announcing and awarding the students who got the best results in National English Language Contest Galileo. Then, we the celebration continued with a slide show and a performance by the students from Russia. Next, each class had an opportunity to present some facts, history and culture of a chosen country of Europe. The debate on European cultural heritage was the next point of the event. Our students were eager to speak and we witnessed a heated discussion about the common values and aims of the future Europe. At the end of the event, everybody had a chance to taste the delicious dishes prepared by our students.

DZE 01galileo01 gmlo

Więcej…

Strona 5 z 70