Pożegnanie lata 5klasistów

.

W dniu 30 października uczniowie klasy 5c żegnali lato i witali jesień.
Z tej okazji byli w kinie i Laser Game.
Na drodze demokratycznych wyborów wybrali film pt. "King. Mój przyjaciel lew".
Seans wzbudził wiele emocji oraz skłonił do refleksji.
W Laser Game uczniowie stoczyli rozgrywkę dziewczyny kontra chłopcy.
Wyjście było miłą odskocznią od nauki. Pozwoliło też klasie spędzić ze sobą czas w okolicznościach innych niż szkolne.

.

IMG 20220930 091455IMG 20220930 115238

Ślubowanie Pierwszoklasistów

The first grade students' oath

30 września odbyło się ślubowanie klas pierwszych.
Uczniowie klas 1a, 1b i 1c przygotowali występ artystyczny, po którym odbyła się oficjalna część wydarzenia, czyli ślubowanie i pasowanie na ucznia.
Dzieci bardzo radośnie wkroczyły w rolę uczniów naszej szkoły.

On 30th September the first grade students' oath in our school happened. Students from grades 1s, 1b and 1c prepared an artistic performance, followed by the official part of the event - the oath and becoming a student. The children joyfully entered the role of students of our school.

1c 2Ia 2
Ib 2

Więcej…

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
klasy I - III

Elections to the student government
grades I-III

W dniach 28-29 września odbyły się wybory, podczas których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023.

W głosowaniu wzięło udział 98 uczniów klas I-III Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej.
Po podliczeniu wszystkich głosów, wyniki przedstawiają się następująco:

Samorząd Uczniowski
klas I-III Pierwszej Dwujęzycznej Szkoły podstawowej

* Przewodnicząca SU - Ada Dąbrowska, uczennica klasy 3a,
* Wiceprzewodniczący SU - Robert Terczyński, uczeń klasy 3c,
* Sekretarz SU - Stanisław Jasik oraz Natan Szmalec, uczniowie klasy 3c.

.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
klasy IV - VIII oraz licea ogólnokształcące

Student Council

Od 26 do 28 września trwała kampania wyborcza i prezentacja programów;
29 września w czwartek odbyły się wybory, a po nich tego samego dnia ogłoszenie wyników.
Komisja skrutacyjna w składzie: Scarlett Lafa, Filip Rak, p. Maciej Obara oraz korespondencyjnie p. Monika Nowak
po przeliczeniu wszystkich głosów zatwierdziła wyniki wyborów i ogłosiła wyniki:

Skład Samorządu Uczniowskiego KSP na rok szkolny 2022/23:

Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
* Przewodnicząca SU - Roxy Kozieł kl. 6b
* Wiceprzewodniczący SU - Jakub Zawadzki kl. 8b
* Sekretarz SU - Teodor Kaźmierski kl. 6a

Europejska Szkoła Podstawowa
* Przewodnicząca SU - Scarlett Lafa kl. 8e

Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
* Przewodniczący SU - Maksymilian Rutkowski kl. 4B
* Wiceprzewodnicząca SU - Wiktoria Domagała kl. 1A
* Sekretarz SU - Adam Celejowski kl. 2A

Europejskie Liceum Ogólnokształcące
* Przewodniczący SU - Maksymilian Gola kl. 4E

.

Spacer po Ogrodzie Botanicznym

Walk in the Botanical Garden

W czwartek 29 września 2022r. dzieci z klas 0a i 0b wraz z wychowawczyniami wybrały się na swoją pierwszą wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
Ogród przywitał dzieci jesiennym krajobrazem oraz różnorodnością roślin. Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się ogrodnik i jakich narzędzi używa do pracy.
Wspólnie przygotowały ziemię pod sadzenie truskawek oraz zbierały nasionka. Celem wycieczki było stworzenie warunków do kontaktu dzieci z otaczającą przyrodą.

.

0102

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

The Copernicus Science Center in Warsaw

W czwartek klasy czwarte oraz szóste odwiedziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Uczniowie zdobyli przydatną wiedzę z zakresu nauki i techniki.
Po przeprowadzeniu wszelkich możliwych eksperymentów całą gromadą udaliśmy się spacerem wzdłuż Wisły na Starówkę gdzie wzbogaciliśmy swoją wiedzę historyczną oraz posililiśmy się przed drogą powrotną.

On Thursday, the fourth and sixth grades visited the Copernicus Science Center in Warsaw.
Students gained useful knowledge in the field of science and technology.
After conducting all possible experiments with the whole group, we went for a walk along the Vistula River to the Old Town where we enriched our historical knowledge and had a meal before the return journey

0103

Więcej…

Ceremonia Ślubowania Licealistów

The High School Pledge Ceremony

W dniu 28.09.2022 odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego.
Oprócz oficjalnej części dotyczącej przyjęcia młodzieży w poczet uczniów naszej Szkoły, zorganizowana została również część rozrywkowa podczas której posłuchaliśmy śpiewu naszej koleżanki Natalii oraz wzięliśmy udział w quizie w którym sprawdziliśmy naszą wiedzę.
Po części oficjalnej był czas na wspólny poczęstunek.
Naszym Pierwszakom życzymy powodzenia!

.

0102

Dzień Języków Obcych według najmłodszych

The European Day of Languages

W poniedziałek 26.09. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.
Zadaniem każdej klasy tego dnia było przystrojenie sal oraz przygotowanie najciekawszych informacji dotyczących danego języka. Uczniowie chodzili po klasach i poznawali różne ciekawostki, słuchali piosenek, powtarzali popularne zwroty a nawet smakowali przysmaków kuchni greckiej.
Na koniec każda klasa musiała odpowiedzieć na jedno pytanie z każdego języka. Za poprawną odpowiedź uczniowie zdobywali proporczyk- flagę danego kraju. Klasa która odpowiedziała poprawnie na większość pytań a tym samym zdobyła najwięcej flag zwyciężyła.
W ramach nagrody uczniowie dostali drobne upominki oraz brak pracy domowej na weekend. Chodzenie po salach i odwiedzanie innych klas okazało się świetną zabawą- nie tylko edukacyjną ale również integracyjną dla uczniów.
Śmiechu było co nie miara i jesteśmy pewni, że każdy wyniósł coś ciekawego dla siebie z tego dnia!

On Monday the 26th of September in our school was organised the European Day of Languages.
Each class had a task- decorate their classrooms and prepare the most interesting information about a particular language. Students visited each other classrooms and got to know different fun facts, listened to songs, learned the most common phrases and even tasted Greek cuisine.
At the end, each class had to answer one question about a foreign language. If they answered correctly, they got a banderole- flag from the other class. The purpose was to anwer correctly as many questions and collect as many flags as possible.
The winners got small gifts and the assurance of no homework for the weekend.
Students had great time and they learned not only about different languages and countries but also this event affected the social inclusion among classes.

0102

Więcej…

KSP TV Junior - odcinek 4 Osiołkowo

KSP TV Junior

 

Europejski Dzień Języków Obcych

The European Day of Foreign Languages

Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
Aby uczcić ten dzień w naszej szkole, nauczyciele języków obcych przygotowali kilka aktywności, w których chętnie wzięli udział uczniowie wszystkich klas.
Uczniowie Dzień Języków uczcili na zajęciach z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Nauczyciele przeprowadzili lekcje okolicznościowe.
Celem tych zajęć było uświadomienie młodszym i starszym uczniom jak ważna jest znajomość języków obcych, dzięki której zwiększają się możliwości dostępu do wiedzy, czy poznawania nowych ludzi.
Podczas zajęć starano się przekazać uczniom jak najwięcej ciekawostek dotyczących języków obcych oraz tradycji naszych sąsiadów. Uczniowie mogli posłuchać jak brzmią powitania w różnych językach, dowiedzieć się więcej o alfabecie, symbolach i kulturze innych krajów europejskich.
Klasy młodsze rysowały i kolorowały nowo poznane flagi europejskie, sklejały mapę Europy z puzzli i świetnie bawiły się przy nauce powitalnego „cześć” w kilku językach. Nauka języków wiąże się również z poznawaniem codziennej kultury i obyczajów, czego przykładem była prezentacja śniadań z różnych części Europy.
Klasy starsze obejrzały krótkie filmiki ukazujące studentów, którzy mówili o łatwiejszym dostępie do rynku pracy, podróżach zagranicznych i nawiązywaniu międzynarodowych znajomości. Następnie odgadywały znaczenie różnych idiomów w języku angielskim i francuskim oraz wykonywały do nich ilustracje.

The European Day of Foreign Languages has been celebrated on September 26 each year since 2001. on the initiative of the Council of Europe and in cooperation with the European Commission.
To celebrate this day at our school, foreign language teachers prepared several activities in which students of all classes were willing to take part.
The students celebrated the Day of Languages during classes in English, French, Spanish and German. Teachers conducted occasional lessons. The aim of these classes was to make younger and older students aware of the importance of knowing foreign languages, thanks to which the possibilities of accessing knowledge or meeting new people increase.
During the classes, we tried to provide students with as many interesting facts as possible about foreign languages and the traditions of our neighbors. Students could hear greetings in different languages, learn more about the alphabet, symbols and culture of other European countries.
The junior classes drew and colored newly learned European flags, glued the map of Europe from a puzzle, and had a great time learning the welcome "hello" in several languages. Learning languages is also associated with getting to know everyday culture and customs, as exemplified by the presentation of breakfasts from various parts of Europe.
Older classes watched short videos showing students talking about easier access to the labor market, traveling abroad and making international friends. Then they guessed the meaning of various idioms in English and French and made illustrations for them.

0103

Więcej…

Teatr Szkolny KSP

KSP School Theater

Nasz Teatr Szkolny KSP jest ciekawym i atrakcyjnym środkiem wspomagającym edukację szkolną.
Jest to jedna z form pozalekcyjnych zajęć młodzieży, polegająca na wystawianiu sztuk teatralnych z udziałem uczniów w charakterze aktorów, scenarzystów, reżyserów, charakteryzatorów i organizatorów widowni; niekiedy nawet w roli autorów wypowiedzi scenicznych bądź większych utworów.
Teatr daje możliwość zbliżenia uczniów do szeroko rozumianej kultury, poszerzenia i kształtowania wiedzy oraz umiejętności uczestników zajęć. W trakcie spotkań uczniowie poszukują własnych środków artystycznego wyrazu, pracują nad perfekcją słowa i ruchu.
Uczniowie, realizując powierzone zadania,uczą się odpowiedzialności za siebie i za wszystkich kolegów biorących udział w spektaklu. Pracują nad swoim charakterem, kształtują umiejętność samodyscypliny i skupiania uwagi, ćwiczą pamięć dzięki uczeniu się tekstów.
Grupa, w zmiennym składzie, istnieje i działa prężnie od paru lat. Jej działalność jest nastawiona na zaspokojenie potrzeby rozwijania wyobraźni twórczej, uczenie pokonywania stresu i nabierania pewności siebie, budzenie zainteresowania literaturą piękną oraz ubarwianie życia szkolnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZINIE 15.55 - 16.40 W SALI 224 !

.

Monochromatyczny Balet Taniec Buty Plakat

"Money makes the world go round"
Edukacja ekonomiczna Narodowego Banku Polskiego

"Money makes the world go round"
Economic education of the National Bank of Poland

W poniedziałek 26 września uczniowie klasy piątej brali udział w warsztatach w ramach projektu Edukacja ekonomiczna, realizowanego we współpracy NBP z radiem eM. Uczniowie odwiedzili oddział Narodowego Banku Polskiego. Na spotkaniu z ekspertem poznali historię pieniądza, mieli okazję obejrzeć różne banknoty oraz monety. Dowiedzieli się między innymi:
- czym zajmuje się Narodowy Bank Polski,
- dlaczego przypadkowo uprane banknoty nie niszczą się (wykonane są z impregnowanej bawełny),
- jaka jest średnia żywotność banknotów o nominale 10 zł (około 12 miesięcy),
- co się dzieje z zużytymi pieniędzmi (są rozdrabniane, spalane),
- czym są monety kolekcjonerskie,
- dlaczego w w banku w przestrzeni publicznej nie ma kosza na śmieci (ze względów bezpieczeństwa),
- jak działa maszyna do zamiany bilonu na większe nominały (uczniowie samodzielnie wymieniali przyniesiony przez siebie bilon).

Ponadto reporter radia eM - Pan Piotr Zawadzki opowiedział dzieciom o pracy reportera, udzielił lekcji emisji głosu. Chętne osoby wcieliły się w rolę reporterów i wraz z Panem Piotrem nagrali materiał o wybitnych polskich ekonomistach.
W ten niebanalny sposób uczniowie poznali życiorys wybitnych polskich ekonomistów: profesora Leopolda Caro, księdza Antoniego Roszkowskiego, księdza Antoniego Szymańskiego oraz profesora Michała Kaleckiego.
Srebrne monety z serii "Wielcy polscy ekonomiści" o nominale 10 zł, z wizerunkami wyżej wymienionych osób, będzie można kupić od 26 października.

Reportaż z udziałem uczniów klasy 5c już niebawem na antenie radia eM.

.

01received 1223440991773920

Więcej…

Integracja klas licealnych

Integration of high school classes

26 września wszystkie klasy liceum udały się na wspólny wypad na Stadion w Kielcach.
Po przejściu pięciokilometrowej trasy, dotarliśmy na miejsce. Rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski i chleb. Przy dźwiękach natury, odkrywaliśmy tajniki otaczającego lasu.
Graliśmy w gry strategiczne, słuchaliśmy muzyki, integrując się międzyklasowo.
Aura dopisała, humory również. Zintegrowani i wypoczęci, wróciliśmy do szkoły gotowi na wyzwania przez cały rok szkolny!!

.

0120220926 102432

Antygona

Antigone

Dnia 23 września uczniowie Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach wybrali się na spektakl
" ANTYGONA" Sofoklesa w wykonaniu aktorów Teatrów Krakowskich.
Po przedstawieniu podczas zajęć z "Historii teatru" podjęliśmy burzliwą dyskusję o treści i formie obejrzanej sztuki.

.

Resized 20220923 11471720220926 224013

Strona 3 z 72