Rekrutacja

Recruitment

Drodzy Rodzice!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ofertą naszej Szkoły,
otwieramy nabór uzupełniający do klasy IV SP
oraz do dodatkowej klasy I SP na rok szkolny 2023/2024.


Liczba miejsc ograniczona!

Dear Parents!

Due to the great interest in what our School has to offer,
we are opening a supplementary recruitment for class IVth of the Primary School
and to an additional class Ist of the Primary School class for the 2023/2024 school year.


The number of places is limited!

Dzień Ziemi

Earth Day

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Ziemi. To święto nie tylko ma za zadanie promować proekologicznych postawy w naszym społeczeństwie, ale również pokazuje nam w jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony środowiska. Z tej okazji Uczniowie razem z Wychowawcami przygotowali wiele ciekawych aktywności. Odbyły się interesujące zajęcia lekcyjne, na których uczniowie poznali zagrożenia oraz sposoby ochrony naszej Planety. Wykonaliśmy pracę plastyczne, układaliśmy puzzle, sadziliśmy koperek oraz uczestniczyliśmy w pikniku z okazji Dnia Ziemi zorganizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Oprócz tego udaliśmy się na sprzątanie terenu w pobliżu naszej szkoły. Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują mądrym postępowaniem wobec naszej Planety.

Last week we celebrated Earth Day in our school. This holiday is not only intended to promote pro-ecological attitudes in our society, but also shows us how we can contribute to environmental protection. On this occasion, pupils and teachers prepared many interesting activities. There were interesting lessons during which students learned about the threats and ways to protect our Planet. We did art work, put together puzzles, planted dill and participated in a picnic on the occasion of Earth Day organized by the Team of Świętokrzyskie and Nadnidziańskie Landscape Parks in Kielce. In addition, we went to clean the area near our school. We hope that our actions will result in wise behavior towards our Planet.

KSP TV Junior - Lekcja biologii

KSP TV Junior

 

Narodowy Dzień Szekspira

National Shakespeare Day

W poniedziałek uczniowie i nauczyciele zorganizowali uroczyste obchody Dnia Szekspira oraz Dnia Języka Angielskiego. Młodzież wysłuchała prezentacji na temat życia i twórczości autora „Romea i Julii” oraz najważniejszych cytatów z najsłynniejszych dzieł. Następnie, wszyscy świetnie się bawili rozwiązując quiz- tu najlepsi okazali się najstarsi uczniowie: 1A, 2A i 8b :) Dużym zainteresowaniem cieszył się niezwykle trudny konkurs na „tongue twisters”- czyli łamańce językowe. Zaangażowanie uczniów przerosło nasze oczekiwania. Na koniec widownia rozstrzygnęła konkurs plastyczny- wszyscy twórcy zostali nagrodzeni brawami oraz punktami dodatkowymi.

On Monday, students and teachers organized celebrations of Shakespeare Day and English Language Day. Young people listened to a presentation on the life and work of the author of "Romeo and Juliet" and the most important quotes from the most famous works. Then, everyone had a great time solving the quiz - here the oldest students turned out to be the best :) The extremely difficult competition for tongue twisters attracted great interest and the involvement of the students exceeded our expectations. At the end, the audience voted for the works in the art competition - all the creators were awarded with applause and additional points.

Wyjście do Wojewódzkiej Bibloteki Publicznej

Exit to the Provincial Public Library

13 kwietnia pierwszoklasiści udali się na lekcje biblioteczne, które odbywały się w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Podczas pierwszej części spotkania uczniowie poprzez zabawowe formy pracy poznali regionalne legendy i historię związaną z powstaniem gór i gołoborzy. Zaś drugą część spotkania stanowiły warsztaty w Szkole Magii na podstawie Harrego Pottera. Dzieci brały udział w lekcji różdżkarstwa, uczyły się zaklęć, przygotowywały eliksiry oraz w grały w Qudditcha.

On April 13, first graders went to library lessons, which took place in the Provincial Public Library. During the first part of the meeting, students learned about regional legends and history related to the formation of mountains and boulder fields through playful forms of work. The second part of the meeting was a workshop at the School of Magic based on Harry Potter. The children took part in a dowsing lesson, learned spells, prepared potions and played Quidditch.

Sprzątanie Rezerwatu Karczówka

Cleaning the Karczówka Reserve

W piątek 21.04.2023 z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, we współpracy z UM Kielce i firmą "Eneris" w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi 2023, zorganizowaliśmy szeroko zakrojoną akcję: "Sprzątanie rezerwatu Karczówka". Akcja się udała! Mam sygnały od mieszkańców, że do rezerwatu obecnie jest przyjemnie wejść i oto chodziło. Zebraliśmy: uwaga ok 100! worków z odpadami segregowanymi, w tym opony i inne rzeczy których tam być nie powinno! Uczniowie KSP ujawnili swoją wrażliwość na otaczający świat i mając świadomość że porządek nie potrwa wiecznie, pozostajemy otwarci na kolejne takie akcje w przyszłości.

Nie mamy planety "B"

On Friday, April 21, 2023, on the initiative of the Student Government, in cooperation with the City of Kielce and the "Eneris" company, as part of the International Earth Day 2023, we organized a large-scale action: "Cleaning up the Karczówka reserve". The action was successful! We have signals from residents that it is now pleasant to enter the reserve and that's what it was all about. We collected: attention about 100! bags with segregated waste, including tires and other things that should not be there! KSP students revealed their sensitivity to the surrounding world and, being aware that order will not last forever, we remain open to further such actions in the future.

We don't have planet "B"

Warsztaty Pejzaż

Landscape Workshops

Dnia 20 kwietnia 2023r. dzieci z klas 0a i 0b wzięły udział w warsztatach "Pejzaż, czyli piękno Kielecczyzny" w Muzeum Narodowym w Kielcach (dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich). Celem warsztatów było przedstawienie elementów pejzażu na podstawie wybranych obrazów podczas zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej oraz poznanie różnych rodzajów malarstwa. Na zakończenie warsztatów dzieci samodzielnie namalowały pejzaż na blejtramie farbami plakatowymi.

On April 20 pupils from classes 0a and 0b took part in the workshop "Landscape, or the beauty of the Kielce region" at the National Museum in Kielce. The aim of the theater was to present elements of the landscape on the basis of selected paintings while visiting the Gallery of Polish Painting and European Decorative Art and to learn about different types of painting. On the certificate, the children painted a landscape on a stretcher with poster paints.

IMG 5095

Kiermasz Wielkanocny

Easter Fair

W dniach 29-31 marca w naszej szkole odbył się Kiermasz Wielkanocny. Wszyscy włożyli wiele pracy i własnego serca w przygotowanie darów. Cały dochód zostanie przeznaczony na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem na kieleckim Słowiku, przy ul. Krakowskiej 360. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas w tym działaniu.

On March 29-31, our school held an Easter Fair. Everyone put a lot of work and their own heart into the preparation of gifts. All proceeds will be allocated to the needs of the Rehabilitation and Education Center for children and youth with autism in Kielce, at Krakowska Street. We would like to thank everyone who supported us in this action.

IMG 5095

Dzień Teatru

Theater Day

Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Teatru. W związku z tym wydarzeniem oprócz lekcji teoretycznych uczniowie klas 0-3 udali się do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" im. Stefana Karskiego. 21 marca uczniowie klas 0-1 oglądali jubileuszowe przedstawienie pt. "W butach. Kot w butach". Dzieci założyły elementy nawiązujące do wyglądu kota, a po spektaklu mogły sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia z tytułowym bohaterem bajki. Dodatkowo jubileuszowe wydanie zbiegło się również z Światowym Dniem Lalkarstwa. Klasy drugie oglądały spektakl Chodź na słówko, a trzecie - Lato Muminków. Wszystkie grupy, po obejrzeniu sztuk teatralnych uczestniczyły także w warsztatach z aktorem, podczas których uczniowie poznali kulisy powstania konkretnego przedstawienia oraz bliżej poznały pracę aktora teatralnego.

Every year, we celebrate Theater Day in our school. In connection with this event, in addition to theoretical lessons, students of grades 0-3 went to the Puppet and Actor Theater "Kubuś". On March 21, students of grades 0-1 watched a jubilee performance entitled "In boots. Cat in boots." Children put on elements referring to the appearance of a cat, and after the performance, they could take commemorative photos with the title character of the fairy tale. In addition, the jubilee edition also coincided with World Puppetry Day. The second graders watched the spectacle Come on Word, and the third graders - Moomin Summer. After watching the plays, all groups also participated in workshops with the actor, during which the students learned about creating a particular performance and got to know the work of a theater actor.

IMG 5095IMG 5095

Więcej…

Zawody pływackie klas I i II

1st and 2nd class swimming competitions

W dniu 17 marca 2023 roku uczniowie klas I i II Kolegium Szkół Prywatnych pod nadzorem i wsparciem Pani Pauliny Lech - Borowiec oraz Pana Sebastiana Stępień wzięli udział w Mistrzostwach Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu. Dla naszych młodszych sportowców było to duże wyzwanie, któremu z wielkim zaangażowaniem podołali. Przy tym towarzyszyło im wiele wrażeń i emocji, które pozytywnie zagrzewały naszych pływaków do sportowej rywalizacji. Głównym celem udziału w tego typu zawodach było propagowanie aktywności fizycznej poza szkołą oraz zdobycie cennego doświadczenia w startach pływackich.

W Sztafecie dziewcząt w składzie: Pola Jopkiewicz, Urszula Gaj, Maja Szymkiewicz, Zuzanna Natkaniec zajęły I miejsce. Gratulacje dla wszystkich uczestników!

On March 17, 2023, students of classes I and II of the College of Private Schools, under the supervision and support of Mrs. Paulina Lech - Borowiec and Mr. Sebastian Stępień, took part in the Kielce Primary School Swimming Championships. For our younger athletes it was a big challenge, which they met with great commitment. At the same time, they were accompanied by many impressions and emotions, which positively encouraged our swimmers to compete in sports. The main goal of participating in this type of competition was to promote physical activity outside school and to gain valuable experience in swimming competitions.

In the girls relay team: Pola Jopkiewicz, Urszula Gaj, Maja Szymkiewicz, Zuzanna Natkaniec took the first place. Congratulations to all participants!

Aktywizujące zajęcia wychowania fizycznego

Activating physical education classes

Za nami kolejne kreatywne lekcje wychowania fizycznego mobilizujące uczniów KSP do aktywności fizycznej poza szkołą i domem. Tym razem wybraliśmy się z wychowankami klasy 4b do Centrum Mobius w celu nauki podstawowych technik wspinaczki ściankowej. Dla wielu osób ta forma zajęć była okazją do podjęcia ogromnych wyzwań nie tylko pod względem fizycznym, ale także pod względem pokonania barier emocjonalnych. Tym samym uczestnicy zajęć aktywizujących zbudowali pewności siebie w dążeniu do wyznaczonego celu oraz poznali kolejną formę spędzania czasu wolnego, która może śmiało zastąpić gry na wszelkiego rodzaju nośnikach multimedialnych. Dla wielu będzie zapewne początkiem pasji wspinaczki skałkowej.

Behind us are the next creative physical education lessons mobilizing KSP students to physical activity outside school and home. This time we went with the students of class 4b to the Mobius Center in order to learn the basic techniques of wall climbing. For many people, this form of classes was an opportunity to take on huge challenges not only in physical terms, but also in terms of overcoming emotional barriers. Thus, the participants of the activating classes built their self-confidence in pursuing their goals and learned about another form of spending free time that can easily replace games on all kinds of multimedia carriers. For many, it will probably be the beginning of a passion for rock climbing.

IMG 5095IMG 5095

Więcej…

Światowy Dzień Kota

World Cat Day

Za nami Światowy Dzień Kota w której mięliśmy swój udział. We współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu, przyłączyliśmy się do inicjatywy ratującej koty przed bezdomnością. W ten sposób przyczyniliśmy się do zapewnienia im leczenia, dokarmiania oraz znalezienia dla nich domów. Dziękujemy za wszelkie dary: karmę, zabawki i koce. Dzięki nim sprawiliśmy, że koci los jest trochę bardziej szczęśliwy.

The World Cat Day in which we had our share is behind us. In cooperation with the Regional Volunteer Center, we joined the initiative to save cats from homelessness. In this way, we contributed to providing them with treatment, feeding them and finding homes for them. Thank you for all the gifts: food, toys and blankets. Thanks to them, we made the cat's fate a little happier.

IMG 5095  IMG 5096

eTwinning

eTwinning

W czwartek w ramach współpracy eTwinning nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w projekcie PIRAMIDA KSIĄŻEK razem ze szkołami z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. Tym razem tematem przewodnim była poezja i przedsiębiorczość. Uczniowie dowiedzieli się czym jest poezja negatywna, zapoznali się z sylwetką Haliny Poświatowskiej oraz jej twórczością, a także stworzyli własne wiersze. Ponadto, wymienili się pomysłami na to, jak być przedsiębiorczym i kreatywnym. Było to dla wszystkich bardzo pouczające doświadczenie!

On Thursday, as part of the eTwinning cooperation, our school once again participated in the PYRAMID OF BOOKS project together with schools from Ukraine, Great Britain and Poland. This time the theme was poetry and entrepreneurship. The students learned what negative poetry is, got to know Halina Poświatowska and her works, and also created their own poems. In addition, they exchanged ideas on how to be entrepreneurial and creative. It was a very useful experience for everyone!

IMG 5095  IMG 5096

KSP TV Junior - Obóz w Białce

KSP TV Junior

 

Strona 10 z 83