Dzień Sportu klas III szkoły podstawowej

Podczas tego wydarzenia uczniowie wzięli udział w sportowej rywalizacji w postaci wyścigów rzędów zadaniowych oraz międzyklasowych rozgrywkach w „Kwadranta”. W rolę sędziów oprócz nauczycieli wychowania fizycznego wcielili się uczniowie klasy 8e. Do konkurencji przystąpiły cztery klasy III, które w końcowej klasyfikacji zdobyły następujące miejsca: klasa III d wywalczyła 29 pkt. zajmując tym samym IV miejsce, klasa III c zdobyła 18 pkt. i zajęła III miejsce, natomiast miejsce II zajęła klasa III a z wynikiem 30 pkt.

Największą liczbę pkt. 32 zdobyła klasa III b zajmując pierwsze miejsce.

Każda klasa za udział otrzymała medale i dyplomy.
Uczniowie biorący udział włożyli wiele serca i zaangażowania podczas rozgrywek sportowych, gdzie przyświecał im duch sportowego współzawodnictwa Fair Play.

W tym dniu naszą domeną stało się hasło:
„ W zdrowym ciele zdrowy duch. Nie ma przecież nic nad ruch”.

Projekt unijny pt. Yooki i Unia Leśna

The EU project entitled Yooki and the Forest Union

Dzisiejszego dnia w klasach 0-3 miało miejsce rozpoczęcie projektu unijnego pt. Yooki i Unia Leśna. Kolegium Szkół Prywatnych, jako jedyna szkoła w całej Polsce wzięła udział w takim przedsięwzięciu.
Ambasadorem projektu i osobą odpowiedzialną za wdrożenie go w naszym kraju jest pani Milena Stolarczyk, wychowawczyni klasy 3d. Nasi uczniowie równoległe z dziećmi z takich krajów jak Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania i Włochy poznali głównych bohaterów opowiadania Yooki i Unia Leśna, którzy uciekając przed kłótniami, zgadzają się na utworzenie Unii Leśnej.
Liczne metafory zastosowane w opowiadaniu mają na celu w sposób łatwy i dostosowany do wieku i percepcji uczniów klas 0-3 wytłumaczyć i przybliżyć dzieciom istotę Unii Europejskiej, jako wspólnoty łączącej różnorodność.
Projekt kierowany jest do uczniów klas 0-3 i przeznaczony do realizacji w obszarach edukacji polonistycznej i społecznej.
Klasy i nauczyciele, którzy wyrazili chęć skorzystania z tego typu konceptu, otrzymali materiały, które przyjechały do naszej szkoły prosto z Brukseli.
Do pracy w przekazywaniu wiedzy o Unii będziemy korzystali z zeszytów ćwiczeń, opowiadania kierowanego do młodych Europejczyków w postaci bajki, którym głównym bohaterem jest robaczek świętojański, Yooki, a także z dołączonej mapy Europy.

Today, in grades 0-3, the EU project entitled Yooki and the Forest Union was started. The Collegium of Private Schools, as the only school in Poland, took part in such an undertaking. The project ambassador and the person responsible for implementing it in our country is Ms. Milena Stolarczyk, class teacher of 3d. Our students, along with their children from countries such as Germany, the Netherlands, France, Spain, and Italy, got to know the main characters of the story Yooki and the Forest Union, who, fleeing from quarrels, agree to create the Forest Union. Numerous metaphors used in the story are intended to easily adapt to the age and perception of students in grades 0-3 to explain and familiarize children with the essence of the European Union as a community that combines diversity. The project is aimed at students from grades 0-3 and is intended for implementation in the areas of Polish language and social education. Classes and teachers who expressed their willingness to use this type of concept received materials that came to our school directly from Brussels. To work in transferring knowledge about the Union, we will use exercise books, stories addressed to young Europeans in the form of a fairy tale, the main protagonist of which is the glowworm, Yooki, and the attached map of Europe.

01 copy02 copy

Dzień Europy

The Day of Europe

Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Europy - święto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki której wojna między narodami europejskimi miałaby stać się nie do pomyślenia.
Aby zapoznać uczniów z kluczowymi wydarzeniami zaprezentowane zostały archiwalne filmy prezentujące żmudną drogę Polski do Unii Europejskiej.
Po ciekawym wstępie przeszliśmy do debaty, w której skupiliśmy się na bilansie Polski w Unii Europejskiej i nad wpływem jaki Europa wywiera na rozwój poszczególnym państw. Uczniowie bardzo chętnie zabierali głos, przedstawili zarówno zalety jak z straty związane z naszym członkostwem w Unii Europejskiej.
Po debacie odbył się konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich. Uczniowie zażarcie walczyli o zwycięstwo i wykazali się szeroka wiedzą. W ostatniej części uroczystości uczniowie klasy 5a w żartobliwy sposób zaprezentowali słowa, które wypowiadamy podobnie w wielu krajach europejskich oraz uczniowie klas 4 odgadywali państwa ukryte w zabawnych wierszykach.

Every year on May 9 we celebrate Europe Day of Europe- a celebration of peace and unity in Europe. It commemorates the anniversary of the historic Schuman declaration in which Robert Schuman presented his vision of a new form of political cooperation in Europe that would make war between European nations unthinkable. In order to familiarize students with key events, archival films were presented, presenting Poland's brave road to the European Union. After an interesting introduction, we moved on to the debate in which we focused on the balance of Poland in the European Union and the influence that Europe exerts on the development of individual countries. The students were very eager to speak, they presented both the advantages and losses related to our membership in the European Union. After the debate, a knowledge competition about the European Union and individual member states was held. The students fought fiercely for victory and demonstrated their extensive knowledge. In the last part of the ceremony, 5a grade students presented some words that we say similarly in many European countries and 4th grade students guessed the countries hidden in funny poems.

01d02d

Dzień Europy

The Europe Day

9 maja uczniowie klas 0-3 celebrowali Dzień Europy. Dzieci przygotowały najważniejsze informacje oraz ciekawostki na temat danego kraju. Omawiane były takie państwa, jak: Austria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Turcja, Anglia, Irlandia, Ukraina oraz Włochy. Wszystkie klasy zaprezentowały podstawowe zwroty w danym języku. Omówiły słynne potrawy oraz zachęciły do degustacji tradycyjnych rogalików francuskich. Wszyscy bawili się w rytm greckiej zorby oraz hiszpańskich melodii. Został również zorganizowany pokaz mody ukazujący najbardziej popularne motywy włoskich domów mody. Poprzez przygotowanie mini wystaw, uczniowie z wielką radością i zaangażowaniem przedstawili różnorodność kulturową krajów europejskich.

9th May, students in grades 0-3 celebrated Europe Day. The children prepared the most important information and interesting facts about a given country. Countries such as Austria, the Czech Republic, France, Greece, Spain, Germany, the Netherlands, Turkey, England, Ireland, Ukraine, and Italy were discussed. All classes presented the basic phrases in a given language. They discussed famous dishes and encouraged tasting traditional French croissants. Everyone was having fun with the rhythm of Greek Zorba and Spanish melodies. There was also a fashion show showing the most popular Italian fashion house motifs. By preparing mini-exhibitions, students with great joy and commitment presented the cultural diversity of European countries.

m01m02

Wycieczka w Pieniny

A trip to the Pieniny Mountains

W środę 4 maja klasy piąte i szóste wyruszyły na wycieczkę w Pieniny. Pierwszym przystankiem była Szczawnica i uczniowie wraz z opiekunami wjechali koleją krzesełkową na Palenicę skąd podziwiali piękne widoki.
Następnie przeszli przez wąwóz Homole i pojechali do Czorsztyna, w którym mogli zebrać siły na dalsze wojaże.
Kolejnego dnia zrobiło się nieco trudniej, ale nasi uczniowie z uśmiechami na twarzach zdobyli Trzy Korony. Zmęczeni ale szczęśliwi wrócili na obiadokolacje i odpoczynek. Wieczorem wszyscy świetnie się bawili przy ognisku.
Ostatniego dnia uczniowie mieli okazje zwiedzić piękny zamek w Czorsztynie i popłynąć statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim podziwiając urokliwe widoki.

On May 4 together with students of grades 5 and 6 we went to Pieniny Mountains. First we took Szczawnica and from here we got to Palenica Hill by chairlift where we could admire beautifule view of mountains. After that ther was another atractive place to see Homole Valley. At the end of the day there was a time fto have a rest and charge a battery for next challenge to get to Trzy Korony Peak. Another atractions we had were to have a fire and on the last day we visite Castle in Czorsztyn and have o boat trip on the Czorsztyn lake. Everyone had fun and a good time.

012022

Wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego

A trip to Międzybrodzie Żywiecki

Czwartego maja uczniowie z klasy 8a oraz liceum udali się na 3 dniową wycieczkę do malowniczo położonego Beskidu Małego oraz Żywieckiego. Po kilkugodzinnej jeździe grupa na parking pod górę Żar. Na szczyt wjechaliśmy kolejką linową, następnie spacerem udaliśmy się na szczyt pobliskiej Góry Kiczera, skąd roztaczał się zapierający dech w piersiach widok. Następnie młodzie ścigała się na torze saneczkarskim. Dzień został zwieńczony meczem w siatkówkę.

On May 4, students from grade 8a and high school went on a 3-day trip to the picturesquely situated Beskid Mały and Żywiecki. After a few hours' drive, the group arrived at mountain Żar. A cable railway took students to the top of the mountain. Then, students walked to the top of the nearby Mount Kiczera, from where there was a breathtaking view. Then the youth raced on the toboggan run. The day ended with a volleyball match.

011041

Więcej…

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2021/2022
klas trzecich liceum

 

29 marca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
oraz rozdanie świadectw ukończenia Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego uczniom klasy trzeciej.

Gratulujemy!!!

4 maja 2022 rozpoczynają się egzaminy maturalne - życzymy powodzenia!!!

/span>

"Historia pisana muzyką" - Akademia Trzeciego Maja

"History Written with Music" - the Third May Constitution Day

28 kwietnia w KSP uczniowie klas IV-VIII i LO zaprezentowali akademię "Historia pisana muzyką" z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Była to muzyczna podróż poprzez wydarzenia z naszej historii, od powstania na Ukrainie po upadek komunizmu. Akcentów ukraińskich było więcej. Kluczowym elementem było przedstawienie okoliczności powstania Pieśni Legionów i jej wspólne wykonanie. Utwory były wykonywane w dwóch językach i w znacznej mierze zaaranżowane zostały przez uzdolnionych uczniów. Całość uzupełniła dedykowana scenografia i liczne ręcznie wykonane kotyliony, które pojawiły się na piersiach młodych artystów i nauczycieli.

On April 28 KSP students of grades IV-VIII and of high school presented the "History Written with Music" academy on the occasion of the Third May Constitution Day. It was a musical journey through the events of our history, from the uprising in Ukraine to the fall of communism. There were more Ukrainian accents. The key elements were how the Song of Polish Legions had been created and its joint performance. The pieces were sung bilingually ​​and were, to a large extent, arranged by gifted students. The whole was complemented by a dedicated stage design and numerous hand-made rosettes that appeared on the breasts of young artists and teachers.

IMG 2320IMG 2373

Więcej…

Święto Narodowe Trzeciego Maja

National Constitution Day on May 3rd

29 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Uczniowie klasy 1c oraz 2b przygotowali występ artystyczny upamiętniający najważniejsze daty, postacie i wydarzenia z tamtego okresu w dziejach. Celem apelu było kształtowanie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej. Jest to ważny dla każdego Polaka dzień gdyż wiąże się z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Uczniowie podczas występu dumnie prezentowali flagę Polski. Słowem i śpiewem poprowadzono żywą lekcję historii, która przeniosła wszystkich w minione wieki.

On 29 April all students from classes 0-3 took part in the school celebration of the Constitution Day. On this occasion students from classes 1c and 2b prepared a short artistic performance. We all celebrated in a cheerful atmosphere.

SAM 0011SAM 0024

Więcej…

Wyniki konkursu „Nasi tam byli – Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte”
Laureatami konkursu i zdobywcami III miejsca zostali autorzy: Antoni Wenda, Oskar Choiński, Danylo Korniichuk, opieka: nauczyciel historii - Maciej Obara
Link do strony z wynikiami.
Gratulujemy!!!

Kiermasz Wielkanocny

Easter fair

W dniach 04-07 kwietnia odbył się w naszej szkole Kiermasz Wielkanocny. Tym razem zbieraliśmy na pomoc dla ukraińskich rodzin dotkniętych wojną.
Na Kiermaszu mogliśmy spróbować pysznych kajmaków, babeczek i innych wielkanocnych przysmaków oraz zakupić piękne stroiki i ozdoby ręcznie wykonane przez Uczniów czy książki, zabawki.
Ale najważniejsze, że znów pokazaliśmy jak wielkie serce ma społeczność KSP.
Serdecznie dziękujemy!

On April 4–7, the Easter Fair took place in our school. This time we raised money to help Ukrainian families affected by the war. At the Fair, we could try delicious kajmak, cupcakes and other Easter delicacies, as well as buy beautiful centerpieces and decorations hand-made by students, books and toys. But the most important thing is that we showed again how big a heart the KSP community has. Thank you very much!

sp2jag2

Więcej…

KSP TV Junior - odcinek 3

KSP TV Junior

 

Międzynarodowy Dzień Teatru

International Theater Day

27 marca – to święto ludzi teatru. To uroczysty dzień dla twórców, realizatorów i wykonawców, ale też dla tych, którzy nadają sens teatrowi, bez których teatr nie istnieje – dla WIDZÓW. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w roku 1961 dla upamiętnienia inauguracji w Paryżu w 1957 roku Teatru Narodów – festiwalu, na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny".
v Z tej okazji naszą szkołę odwiedzili aktorzy Teatru im. Stefana Żeromskiego: Pani Dagna Dywicka i Pan Mateusz Bernacik. Dowiedzieliśmy się jak od kulis wygląda praca teatru, co trzeba zrobić, by zostać aktorem.
Uczniowie wykazali się zaangażowaniem i zadawali mnóstwo pytań.

March 27th - it is a festival of the people of the theater. It is a festive day not only for authors, producers, and performers, but also for those who give meaning to theater, without whom theater does not exist - for the VIEWERS. This holiday was established on the initiative of the International Theater Institute (ITI) in 1961 to commemorate the inauguration of the Theater of Nations in Paris in 1957 - a festival where teams from both sides of the "Iron Curtain" met. On this occasion, our school was visited by actors of the Teatr im. Stefan Żeromski: Mrs. Dagna Dywicka and Mr. Mateusz Bernacik. We learned what theater work looks like from the backstageand what it takes to become an actor. The students showed a lot of commitment and asked many questions.

a209a210

Strona 6 z 72