Public Speech

Public Speech

16 czerwca uczniowie klas drugich i trzecich PDSP wzięli udział w tegorocznej edycji Public Speech. Każdy uczeń miał okazję opowiedzieć o swoich pasjach oraz często niezwykłych zainteresowaniach, a wszystko to w języku angielskim! Jak się okazało, wielu uczniów naszej szkoły pasjonuje się sportem i tańcem, więc na koniec kilkoro z nich z radością zaprezentowało nam swoje umiejętności. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników, a zwłaszcza dla tych, którzy musieli pokonać swoją nieśmiałość by zaprezentować się publiczności.

On June 16 th second and third grade students took part in this year's edition of Public Speech. Each student had a chance to talk about his or her passions and often extraordinary interests and all of that in English.! As it turned out, a lot of students of our school are paasionate about sport or dancing, so at the end, some of them happily presented their skills to us. Big congrats to all the children and especially to those, who had to overcome their shyness to perform in front of the audience..

Dzień Sportu

Sports' Day

"Miłośnicy sportu doczekali się swojego dnia. W naszej szkole 12 czerwca odbył się Dzień Sportu dla klas 0-3. Uczniowie brali udział w zadaniowych wyścigach rzędów. Konkurencje z jakimi się zmierzyli to : "Ufo", "Magiczny worek", "Toczenie piłki", "Wyścig matematyczny", "Ringo", "Szarfa", "Magiczny talerz". Wszyscy walczyli dzielnie, wyrównana walka toczyła się do ostatniej rudny. Zmaganiom towarzyszyła dobra zabawa co można zauważyć na zamieszczonej fotorelacji. "

"Sports lovers have had their day. On June 12th, the Sports Day for grades 0-3 was held in our school. Pupils took part in task races in rows. The competitions they faced were: "Ufo", "Magic bag", "Rolling a ball", "Math Race", "Ringo", "Sash", "Magic Plate". Everyone fought bravely, the fight was evenly matched until the last round. The struggle was accompanied by good fun, which can be seen in the photo report. "

Irlandia Dzień 5

Ireland Day 5

Piątego dnia zostawiliśmy miejskie okolice na rzecz wyprawy do hrabstwa Wicklow. Jest to urokliwy zakątek Irlandii przepełniony tajemniczymi i malowniczymi miejscami wymarzonymi na scenerie filmową. Naturalny krajobraz lasów, wzniesień oraz krętych, wąskich dróg, którymi jechaliśmy zapierał dech w piersiach. Pośród majestatycznych widoków wyróżniało się jezioro Lough Tay potocznie zwane Guiness Lake z powodu swojego niezwykłego koloru. Następnie udaliśmy się do położonej 20km od centrum Dublina posiadłości Powerscourt House and Gardens- jednego z najpiękniejszych ogrodów na świecie. Znajduje się tam ponad 200 odmian drzew, krzewów i kwiatów a posiadłość podzielona jest na rozmaite części, np Ogród Włoski lub Różany. Natomiast w dolinie Glendalough, gdzie znajdują się pozostałości osady z VI w. wybraliśmy się na spacer po okolicznych szlakach podziwiając widoki, które są uznawane za jedne z najpiękniejszych w Irlandii. Choć przywitała nas typowa irlandzka pogoda, nie popsuło to naszych wrażeń.

On the fifth day, we left the urban surroundings for a trip to County Wicklow. It is a charming corner of Ireland full of mysterious and picturesque places ideal for film scenery. The natural landscape of forests, hills and winding, narrow roads along which we were driving was breathtaking. Among the majestic views stood out Lough Tay, commonly known as Guiness Lake because of its unusual color. Then we went to the Powerscourt House and Gardens estate, located 20km from the center of Dublin - one of the most beautiful gardens in the world. There are over 200 varieties of trees, shrubs and flowers and the property is divided into different parts, such as the Italian Garden or the Rose Garden. In the Glendalough valley, where there are remains of a settlement from the 6th century, we went for a walk along the surrounding trails admiring the views, which are considered to be one of the most beautiful in Ireland. Although we were greeted by typical Irish weather, it did not spoil our experience.

Irlandia Dzień 4

Ireland Day 4

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła nam podczas czwartego dnia pobytu w Irlandii. Dzień zaczęliśmy od wizyty w niezwykłym parku Phoenix, w pobliżu którego znajduje się siedziba Prezydenta. Wyjątkowym doświadczeniem było spotkanie z naturą- ponieważ park zamieszkuje stado jeleni, które uwielbiają turystów i podchodzą, aby się z nimi przywitać. Kolejny punktem dnia było interaktywne muzeum EPIC - the Emigration Museum - poświęcone historii emigracji Irlandczyków. Potwierdzeniem przejścia każdej wystawy było przybicie stempla w otrzymanym paszporcie, które pozwoliło poczuć się jak podczas podróży. Dodatkowo lokalny przewodnik oprowadził nas po replice statku The Jeanie Johnson- jedynego statku, na którym wszyscy pasażerowie dopłynęli do upragnionego celu. Nie był to koniec atrakcji, ponieważ pozostając w Dublinie uczniowie wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez opiekunów. Dało to wspaniała okazję do szlifowania umiejętności językowych oraz pracy w grupie. Ostatnim punktem dnia pełnego wrażeń była wizyta w pięknym ogrodzie botanicznym.

Beautiful sunny weather accompanied us during the fourth day of our stay in Ireland. We started the day with a visit to the amazing Phoenix Park near which the seat of the President is located. A unique experience was contemplating the nature - the park is inhabited by a herd of deer that love tourists and come to greet them. The next highlight of the day was the interactive museum EPIC - the Emigration Museum - dedicated to the history of Irish emigration. The confirmation of passing each exhibition was the stamping in the received passport which made it possible to feel like during a journey. In addition, a local guide showed us around the replica of The Jeanie Johnson - the only ship on which all passengers reached their desired destination. It was not the end of the attractions, because while staying in Dublin, the students took part in a city game organized by their teachers. It was a great opportunity to improve language skills and work in a group. The last point of an eventful day was a visit to the beautiful botanical garden.

Irlandia Dzień 3

Ireland Day 3

Trzeciego dnia naszej przygody udaliśmy się do Irlandii Północnej, a dokładniej do stolicy. Belfast słynie z tego, ze jest miejscem, w którym zaprojektowano, zbudowano oraz wodowano po raz pierwszy legendarny statek- Titanic. Mieliśmy okazje dowiedzieć się więcej o jego historii zwiedzając niezwykle muzeum- The Titanic Belfast Experience. Następnie Zatrzymaliśmy się przy Peace Wall- murze, który tak jak wiele symbolicznych miejsc w Belfaście upamiętnia niedawny konflikt pomiędzy protestantami a katolikami.

On the third day of our adventure, we went to Northern Ireland, and more specifically to the capital. Belfast is famous for being the place where the legendary Titanic was designed, built and launched for the first time. We had the opportunity to learn more about its history by visiting the unusual museum - The Titanic Belfast Experience. We then stopped at the Peace Wall, which, like many symbolic sites in Belfast, commemorates the recent conflict between Protestants and Catholics.

Irlandia Dzień 2

Ireland Day 2

Drugiego dnia wybraliśmy się do centrum Dublina. Lokalni przewodnicy oprowadzali nas po mieście opowiadając o jego kulturze, historii i wydarzeniach związanych z jego zabytkami. Zaczęliśmy od spaceru brzegiem rzeki Liffey oraz zwiedzania Trinity College, najstarszego irlandzkiego uniwersytetu oraz przeszliśmy najsłynniejsza dzielnica sztuki i rozrywki w stolicy, Temple Bar. Następnie udaliśmy się imponującej National Gallery of Ireland, gdzie podziwialiśmy dzieła Picassa, Rembrandta i Carravaggia. Na zakończenie tego ekscytującego dnia, zostaliśmy zaproszeni na pokaz tradycyjnej muzyki i tańca irlandzkiego. Co więcej, nasi uczniowie pod okiem instruktorów poznali kilka podstawowych kroków.

On the second day we went to the center of Dublin. Local guides showed us around the city, telling us about its culture, history and events related to its monuments. We started with a walk along the banks of the River Liffey and visited Trinity College, Ireland's oldest university, and walked through the capital's most famous arts and entertainment district, Temple Bar. We then headed to the impressive National Gallery of Ireland, where we admired works by Picasso, Rembrandt and Carravaggio. At the end of this exciting day, we were invited to a show of traditional Irish music and dance. What's more, our students, under the guidance of instructors, learned a few basic steps.

Irlandia Dzień 1

Ireland Day 1

W czwartek wylot wczesna pora z Krakowa rozpoczął nasza przygodę w Irlandii. Pierwszy dzień nie skończył się jedynie na przylocie, ale poznaliśmy malowniczy zakątek Irlandii~ Howth, gdzie wybraliśmy się na spacer szlakiem turystycznym wzdłuż klifów. Potem zakwaterowalismy się u rodzin, co zwieńczyło dzień pełen wrażeń.

On Thursday, at dawn we set off from our school to start our adventure in Ireland. The first day did not end only with the arrival, but we got to know a picturesque corner of Ireland ~ Howth, where we went for a walk along the tourist trail along the cliffs. Then we met our host families what ended the day filled with excitement.

KSP Talent Show 2023

KSP Talent Show 2023

W środę 7 czerwca 2023 odbył się doroczny "Talent Show KSP 2023" Podmioty występujące przedstawiły swoje propozycje konkursowe w zupełnie różnych dziedzinach: sportowej, informatycznej, teatralno-muzycznej i wokalnej. Publiczność głosowała za pomocą specjalnie przygotowanej przez prowadzącego Adama Celejowskiego aplikacji, emocji było co niemiara!

Zwycięzcy ex-aequo Danylo Korniichuk z 6a oraz duet: Antoni Zieliński & Ignacy Bartos z 5b
miejsce 2. Marcin Kędziora z 8e
miejsce 3. Emilia Lechowicz z 4d

On Wednesday, June 7, 2023, the annual "Talent Show KSP 2023" took place. The performing entities presented their competition proposals in completely different fields: sports, IT, theater and music and vocal. The audience voted using an application specially prepared by the host Adam Celejowski, there was a lot of emotions!

Ex-aequo winners Danylo Korniichuk from 6a and the duet: Antoni Zieliński & Ignacy Bartos from 5b
place 2. Marcin Kędziora from 8e
place 3. Emilia Lechowicz from 4d

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 5

Science Festival - Stage 5

Złap bakcyla nauki! Etap V Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach zorganizowała w dniu 30.05.2023 r. festyn edukacyjny pod hasłem „Razem dla bezpieczeństwa” oraz Turniej dla szkół średnich (szczególnie klas mundurowych) Działania te objęte były patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W turnieju Kolegium Szkół Prywatnych reprezentował zespół uczennic z pierwszej klasy liceum. Po teście teoretycznym zawodnicy musieli zmierzyć się z częścią praktyczną. Startujący udzielali pomocy ofierze wypadku, przeprowadzali resuscytację krążeniowo-oddechową, ściągali odciski palców, wynosiły przedmioty z zadymionego namiotu. Dużym zaskoczeniem było zadanie podczas, którego reprezentanci mieli ocenić czy wyświetlana strona internetowa jest prawdziwa czy fałszywa. Emocje, jakie towarzyszyły podczas rozgrywek, były nie do opisania. Adrenalina na najwyższym poziomie. Ten etap Festiwalu Nauk Ścisłych pokazał praktyczną stronę nauk matematycznych (matematyka i informatyka) oraz przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

Catch the science bug! Stage V Academy of Applied Sciences prof. E. Lipiński in Kielce, in cooperation with the Center for International Debate in Kielce, organized on May 30, 2023 an educational festival under the slogan "Together for Safety" and a Tournament for secondary schools (especially uniformed classes) These activities were under the patronage of the Świętokrzyskie Voivode and the Świętokrzyskie Education Superintendent. In the tournament of the College of Private Schools, a team of students from the first year of high school represented. After the theoretical test, the contestants had to face the practical part. The runners helped the victim of the accident, performed cardiopulmonary resuscitation, collected fingerprints, and took items from the smoky tent. A big surprise was the task during which the representatives had to assess whether the displayed website is real or fake. The emotions that accompanied the games were indescribable. Adrenaline at the highest level. This stage of the Festival of Exact Sciences showed the practical side of mathematical sciences (mathematics and computer science) and natural sciences (biology, chemistry, physics, geography).

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 4

Science Festival - Stage 4

Złap bakcyla nauki! Etap IV W dniu 30 maja obchodziliśmy kolejny dzień Festiwalu Nauk Ścisłych. W tym dniu przed naszą szkołę zawitały służby mundurowe - Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie oraz Ratownictwo Medyczne. Dzień zaczął się od uroczystego otwarcia w audytorium, gdzie wytypowane wcześniej drużyny zdawały test z wiedzy, który był pierwszym z kilku przygotowanych dla nich zadań konkursowych. Pozostali uczniowie mogli z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt, porozmawiać ze specjalistami oraz wziąć udział w przygotowanych przez nich zadaniach. Policja ponadto zaprezentowała nam techniki prewencji i samoobrony, odbył się również pokaz dyscypliny i umiejętności psów policyjnych, które na co dzień wspierają pracę policji.

Catch the science bug! Stage IV On May 30, we celebrated another day of the Science Festival. On that day, uniformed services - Police, Fire Brigade, Polish Army and Medical Rescue - arrived in front of our school. The day began with a ceremonial opening in the auditorium, where previously selected teams took a knowledge test, which was the first of several competition tasks prepared for them. Other students could see specialist equipment up close, talk to specialists and take part in tasks prepared by them. The police also presented prevention and self-defense techniques, and there was also a show of discipline and skills of police dogs, which support the work of the police on a daily basis.

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 3

Science Festival - Stage 3

Działania na pieniądzach, czyli bardzo praktyczną stronę matematyki przybliżył Pan Łukasz Pastuszyński, Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Kielcach. Na serii spotkań uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek m.in. jak kiedyś płacono, jakie były płacidła, dlaczego w Polsce są banknoty bawełniane natomiast w Australii polimerowe, jakie stosuje się zabezpieczenia, jaka jest żywotność banknotów, kiedy możemy wymienić zniszczone banknoty i co się z nimi dzieje, która strona to awers, a która reves monety, jak sprawdzić autentyczność banknotów. Ponadto młodzież zobaczyła banknoty i monety kolekcjonerskie. Zwieńczeniem warsztatów była możliwość wymiany 5 zł na monetę o nominale 5 zł z serii "Odkryj Polskę" - "Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną". Moneta została wprowadzona do obiegu 22 maja 2023 roku przez Narodowy Bank Polski.

Operations on money, i.e. the very practical side of mathematics, was presented by Mr. Łukasz Pastuszyński, Chief Social Communication Specialist at the Regional Branch of the National Bank of Poland in Kielce. During the series of meetings, students learned a lot of interesting things, including: how they used to be paid, what were the money bills, why there are cotton banknotes in Poland and polymer banknotes in Australia, what security features are used, what is the life of the banknotes, when can we replace damaged banknotes and what happens to them, which side is the obverse and which is the reverse of the coins how to check the authenticity of banknotes. In addition, young people saw banknotes and collector coins. The culmination of the workshop was the possibility of exchanging PLN 5 for a coin with a face value of PLN 5 from the series "Discover Poland" - "Sailing Canal through the Vistula Spit". The coin was put into circulation on May 22, 2023 by the National Bank of Poland.

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 2

Science Festival - Stage 2

Złap bakcyla nauki! Etap II Uczennice liceum odwiedziły Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dyrektor laboratorium opowiedziała uczennicom o pracy laboratorium, zakresie oraz rodzajach prowadzonych badań. Dziewczyny miały okazję zobaczyć m.in. pokój do homogenizacji próbek, pracownie badań organoleptycznych (ocena sensoryczna żywności), pracownie badań instrumentalnych czy pracownie biologii molekularnej. Uczennice zaobserwowały, że w laboratorium gości kilka nauk ścisłych - chemia, matematyka, fizyka, biologia. Ponadto ważna jest znajomość języków obcych, programy do obsługi urządzeń były głównie anglojęzyczne. Wizyty w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Kielcach oraz w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach IJHARS okazały się kopalnią wiedzy, której nie można znaleźć w szkolnych podręcznikach.

Catch the science bug! Stage II High school students visited the Specialist Laboratory in Kielce of the Agricultural and Food Inspection. The director of the laboratory told the students about the work of the laboratory, the scope and types of research carried out. The girls had the opportunity to see a room for sample homogenization, laboratories for organoleptic tests (sensory evaluation of food), laboratories for instrumental tests and laboratories for molecular biology. The students noticed that the laboratory hosts several sciences - chemistry, mathematics, physics, biology. In addition, knowledge of foreign languages is important, the programs for operating the devices were mainly in English. Visits to the Provincial Epidemiological Station in Kielce and the Specialist Laboratory of IJHARS in Kielce turned out to be a mine of knowledge that cannot be found in school textbooks.

Festiwal Nauk ścisłych - Etap 1

Science Festival - Stage 1

Tegoroczny Festiwal Nauk Ścisłych przebiega pod hasłem "Złap bakcyla nauki". Jednym z założeń festiwalu jest pokazanie uczniom nauk ścisłych w praktyce. Na pierwszy rzut poszła chemia. Uczennice liceum odwiedziły Wojewódzką Stację Epidemiologiczną w Kielcach. Zaznajomiły się ze strukturą placówki. Kierownik Oddziału Badań Instrumentalnych opowiedziała o pracy w laboratorium, drodze jaką pokonuje materiał do badań od momentu pobrania do czasu analizy, zasadzie działania urządzeń używanych w pracowni. Uczennice w Oddziale Badań Instrumentalnych zobaczyły instrumenty wykorzystywane obecnie podczas analiz chemicznych m.in. chromatografy gazowe, chromatografy cieczowe, spektrometry mas, fotometry płomieniowe.

This year's Festival of Exact Sciences is held under the slogan "Catch the science bug". One of the assumptions of the festival is to show students science in practice. Chemistry came first. High school students visited the Provincial Epidemiological Station in Kielce. They became familiar with the structure of the facility. The head of the Department of Instrumental Research told about the work in the laboratory, the path taken by the material for research from the moment of collection to the time of analysis, the principle of operation of the devices used in the laboratory. Students in the Department of Instrumental Research saw the instruments currently used in chemical analyses, e.g. gas chromatographs, liquid chromatographs, mass spectrometers, flame photometers.

Festiwal Nauk ścisłych

Science Festival

Strona 7 z 83